Kur'an'ın Cem'i ve Tertibi Kur'an Ayetlerinin Tevkifiliği Konusundaki Buhâri Hadislerine ve Kur'an İlimlerindeki Rivayetlere Eleştirel Bir Yaklaşım /
Volume/Number
2001 14. cilt - 1. sayı - Tefsir Yazıları Özel Sayısı
Author

Ahmet Keleş

Özet

Kur'an-ı Kerim, müslümanların sahip olduğu en güvenilir dînî kaynaktır. Bu kaynağın güvenilirliği; hem İlâhî oluşunda, hem de Hz. Peygamber'den nakledilişindedir. Bu yönüyle denilebilir ki Kur'an. bütün insanlığın elinde bulunan en güvenilir Kutsal Metin ve kaynaktır. Çünkü, dünyadaki hiç bir milletin inancı. Kur'an kadar sağlam bir kaynağa dayanmamaktadır. Bu hem Kur'an hem de müslümanlar için oldukça önemli bir ayrıcalıktır.