İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – 2016 27. Cilt 3. Sayı

Yayın Tarihi: 28.12.2016

E-ISSN:1304-6810

EDİTÖRDEN

Editörden

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

The Capabilities Embedded in to the Human Nature/Fitra

Müslüman Zihnin Oluşturulmasında ve Geliştirilmesinde Kelam İlminin İşlevi

Kötülük Problemine Felsefi ve Kelâmî Açıdan Mukayeseli Bir Yaklaşım

Fahreddîn Er-Râzî'ye Göre Nazarî ve İstidlâli Bilgi Üzerinden Kelam Karşıtlığı Yapan “Haşvîyye”nin Tutarsızlığı

Geçmişte ve Günümüzde Bir Kelam Yöntemimiz Var mıdır?

Mu’tezile Kelam Sisteminde Ahlâk Tasavvuru: Kâdî Abdülcebbâr Ekseninde Bir Değerlendirme

Ahit Geleneğindeki Mesih Kavramının Anlam Serüvenine Genel Bir Bakış

Kelâmî Fırkaların İsimlendirilmesi Problemi

Mâtürîdî’ninYahudilerle Polemiği: Tahrif Bağlamında Kutsal Kitap İnançlarına Yönelik Eleştirileri

Mûsâ-Hızır Kıssasının Allah’ın İlkeli Bir Varlık Oluşu Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Siyasal İçerikli Rivâyetlerin Sünnî Algıyı Yönlendirmesi Üzerine

Nâsıruddin El-Beyzâvî ve Osmanlı Kelâm Geleneğindeki Yeri

Semerkand’dan Kahire’ye Hanefi Kültürün İzleri

Kıyametin ve Ahiretin Hayatımıza ve Çevreye Dönük Yüzü

Eş'ari Düşüncesinde İnsan Fiilleri

ÇEVİRİ

Metafizik (Tanrı-bilim) ve Kelam Arasındaki Fark Üzerine

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi (Sıddık Korkmaz)

Şemsüddin Semerkandi’de Varlık

Semerkant’ta Ehl-i Sünnet Kelamı: Mâturîdî

Allah’tan Âlem’e İlâhî Fiiller