İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – 2018 29. Cilt 2. Sayı

Yayın Tarihi: 04.09.2018

E-ISSN:1304-6810

EDİTÖRDEN

Editörden

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

İslam’ın Mezhepler Öncesi Tarihsel ve Toplumsal Gerçekliği Sorunu

Özgürlük Bağlamında Din Anlayışındaki Farklılaşmalar ve Mezhepler

Din-Mezhep İlişkisi veya İlişkisizliği Sorunu

Çoklu Aidiyetlerin Toplamı Olarak Mezhep Olgusu: Şehristânî’nin el-Milel ve’n-Nihal’i Özelinde Bir Tahlil

Dinî Düşünce Çeşitliliğinin Dinî-Toplumsal Tezahürleri Olarak Mezhepler

Şiî-Sünnî İlişkileri: Çatışmaya Giden Süreç

Din Eğitimi-Öğretimi ve Mezhep

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarında Mezhebî Tutum ve Eğilimler

Mezhepleri Yakınlaştırma (Takrîbü’l-Mezâhib) Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Dört Parçalı Tek Sünnî Mezhep “Dört Hak Mezheb”in Kuramsal ve Kurumsal Kristalleşmesi

Bir Hadis Beş Yorum: 73 Fırka Hadisine Farklı Bazı Yaklaşımlar

İslam Dünyasının Mezhep Haritası ve Nüfus Dağılımı

Mâturîdî ve Mâturidîlik ile İlgili Türkçe Akademik Çalışmaların Değerlendirmesi

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı’nda Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Bir Değerlendirmesi

Türkiye'de İlahiyat Fakültelerinde Yapılan Şiilikle İlgili Doktora Tezleri

Türkiye’de Selefîlik Araştırmalarında Rastlanan Bazı Sorunlar

DERGİ DEĞERLENDİRMESİ

E-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi (2008- ) Analizi

KİTAP TANITIMI

Tarihsel Süreçte Eşarîlik Maturîdilik İlişkisi

Güncel Dinî-Siyasî Meseleler Üzerine Yazılar

SÖYLEŞİ

İslâmî Araştırmalar Dergisi Farklı İslam Yorumları Olarak Mezhepler Özel Sayısı İçin Mezhepler Tarihi Duayeni Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı ile Söyleşi

Eski Bakanlardan Nihat Ergün ile “Türkiye’de Siyaset-Mezhep İlişkisi” Üzerine Söyleşi