İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – 2020 31. Cilt 2. Sayı

Yayın Tarihi: 20.08.2020

E-ISSN: 1304-6810

EDİTÖRDEN

Editörden

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

Bakara Sûresi 102. Ayetinin Farklı Çeviri ve Yorumları Üzerine

Fıkıh Usûlünde İktizâu’n-nas ve Muktezânın Umûmîliği Meselesi

Türkiye’de Endülüs İslam Düşüncesi Alanında Yapılan Çalışmalara Dair Değerlendirmeler ve Öneriler

The Impact of Islamic Hajj on PRC-Saudi Relations

Islamic Financing Initiatives Stimulating SMEs Creation in Muslim Countries

Erken Dönem İslam Düşüncesinde Hikemî Gelenek ile Felsefî Düşüncenin Diyalektiği Üzerine: Huneyn b. İshâk’ın Nevâdirü'l-Felâsife Örneği

Aleksander’dan İbn Sînâ’ya İntikal Eden Büyük Problem: Tümellerin Önceliği ve Sonralığı

Ebû Eyyûb el-Ensârî Haziresinde Medfun Mevlânâ Muslihuddîn (ö. 894/1489) Hakkında Bazı Mülahazalar

Muʻtezile Kelâmında “Vücûb Alellah” İlkesi ile İlişkilendirilen Fiiller

Oryantalizm, Sömürgecilik ve 21. Asra Yansımaları

‘Cennetten Dört Nehir’ Rivayeti Üzerine Bir İnceleme: (Dinler) Tarih-Coğrafyanın Rivayetlerin Anlaşılmasına Katkısı

The Mamluk Jan Bardi al-Ghazali and the Ottoman Sultanate: A New Historical Outlook

ÇEVİRİ

İbn Miskeveyh ve Aquinas'ın Ahlâkî Görüşleri

KİTAP TANITIMI

“Tez Nasıl Yazılır?” Umberto Eco