İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – 2021 32. Cilt 2. Sayı

Yayın Tarihi: 27.04.2021

E-ISSN:1304-6810

EDİTÖRDEN

Editörden

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

Islam and Pluralism

Ebu Hayyân et-Tevhîdî’nin Düşüncesinde Gurbet ve Garîb Kavramları

Tıbbı Karantinaya Almak: Biyopolitika, Salgın ve Toplum

Sühreverdî’nin İşrâk Düşüncesinde Mutluluk

Ömer Nesefî’nin Matla’u’n-Nücûm ve Mecme’u’l-‘Ulûm Adlı Eseri ve İlimler Tasnifi Geleneği Açısından Değeri

Fârâbî’de Akıl ve İlk Bilgilerin Mahiyeti: Akıl Bilkuvve Olur mu?

İbn Sînâ’nın Tanrı Tasavvurunu Üzerine İnşa Ettiği Yaratıcı’yı Niteleyen İsimler

Yeni Dini Hareketlerde Çevrimiçi ve Çevrimdışı Yönelimler: Sahaja Yoga Örneği

Yüksek Din Öğretiminde Uzmanlaşma Eğitimi: Farklı Ülkelerin Dini Danışmanlık Eğitim Örnekleri Üzerinden Bakış Açısı Odaklı Bir Değerlendirme

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kavram Öğretimi Sürecinde Karşılaştıkları Zorluklar

“Başarılı Bir Âlim Başarısız Bir Devlet Adamı” Ziyâeddin İbnü’l-Esîr’in El-Melikü’l-Efdal’in Siyasî Kariyerine Etkisi

Türk Müfessirlere Ait Tamamlanmamış Tefsirler

Kur’an’a Göre Sahteyi Hakikiden Ayırmakta Zorlanmanın Sebepleri: Yalan ve Rüşvet Örneği

Din ve Bilimin Buluşma Noktası: Yasalılık

Felsefe Eleştirisinde Değişken Dil: Cürcânî Özelinde Eleştirel Bir Analiz

KİTAP TANITIMI

Yeni Felsefe, Bir Metodik Felsefe Tasavvuru