İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – 2021 32. Cilt 3. Sayı

Yayın Tarihi: 28.09.2021

E-ISSN:1304-6810

EDİTÖRDEN

Editörden

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

Meleklere İman Neden Önemlidir?

Beydȃvî Tefsîri’nde Garîbu’l-Kur’ân Hakkında Bir Tetkȋk ve Değerlendirme

Kuruluşundan Emevîler’in Sonuna Kadar Mekke Şehrinin İdaresi

Dilin Kesinliği Problemini Hanefi Fıkıh Usûlüne Taşıyan Âlim: Sadrüşşerîa

Çağdaş Ürdün Roman Yazarı Subhî Fahmâvî’nin Eserlerinde Bir Anlatım Aracı Olarak İktibas Sanatı

Dini Grupların Sosyolojik Tahlili: Zorluklar Zorunluluklar Sınırlar

Mümkün En İyi Dünya ve Kötülük

Hadis ve Kelam İlimleri Açısından Müşrik Çocuklarının Ahiretteki Durumları I “Cennetlik Oldukları Görüşleri Özelinde”

Osmanlı Aile Hukukunda Müftülerin Ceza Lazım Gördüğü Yaygın Bir İhlal: Nikâh Engeli Varken Evlenmek

Toplumsal Gerçekliğin İnşasından ‘Büyük Veri’ye Bilginin Dönüştürücü Etkisi

Ankaralı Nakîbüleşraflar ve Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbüleşraf Defterleri

İbn Cinnî’ye Göre Anlamı Etkileyen Unsurlar

İslâm Siyaset Düşüncesi Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Mektuplaşmaları II

Fârâbî ile Alakalı İleri Sürülen “Hurâfât-ı Acâiz” İsnadı Üzerine

IX/XV. Asır Osmanlı Anadolusu’nda Öne Çıkan Tarîkatlar ve Temsilcileri

Türkiye’de Manevi Danışman Yetiştirme Eğitimi Arayışları: Yüksek Din Öğretiminin Yapısı, İstihdam Alanı ve Uluslararası Standartlar Açısından Bir İnceleme

ÇEVİRİ

el-İdrîsî’nin Kitâbü Nüzheti’l-müştâk fî ihtirâkı’l-âfâk’ında Sicilya Coğrafyası

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Salih Aydın, Niyet Felsefesi, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2021

Hattat Hâmid Aytaç: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Hattattın Serencamı (1. Cilt) , Hat Sanatı ve Hattatlar: Sadırlardan Satırlara (2. Cilt) , İslâm Sanatları: Kozmolojik Dengenin Sanatsal Tezahürleri (3. Cilt)