İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – 2022 33. Cilt 2. Sayı

Yayın Tarihi: 19.08.2022

E-ISSN: 1304-6810

EDİTÖRDEN

Editörden

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

Kur’an ile İlişkinin Değişimi Bağlamında Kur’an İslamı Arayışındakilerin Dönüşümü

Dikkat Çekme Bağlamında Kur’an Sûrelerinin Başlangıç İfadeleri

Erken Çocukluk Döneminde Ailede Din (Ahlak ve Değerler) Eğitimi

Teodik Bireyciliğe Karşı İvaz Teorisi

Kovid 19 Teşhisi Alan Kişilerin Hastalığa İlişkin Deneyimleri Üzerine Bir Swot Analizi

Roger Graudy’nin Batı Medeniyeti ile Yüzleşmesi

Tanrı’ya Atfedilen Cismanî İfadelerin Mahiyeti: Gazzâlî ve İbn Meymûn’un Yaklaşımı Üzerine

İbn Sînâ’nın Savunması: Ezelî Âlem, Ezelî Tanrı’nın Ontolojik Eşiti Değildir

Elea Felsefesi ve Zenon Paradoksları

İbn Miskeveyh’in Fizik, Metafizik ve Siyaset Düşüncesinde Kullandığı Benzetmeler

Allah’tan İnsana Empati veya İlahî Rahmet

Hz. Peygamber Döneminde Medine Sâfile’deki Ensar Yurtlarında Bulunan Mescitler

Muhâsibî’nin Eserlerinde Vicdanın Kavramsal ve Problematik Zemini

On the Subject of yashāʼ in Some Qurʼānic Verses

Kur’an’da “Kâbil-Hâbil Kıssası” Bağlamında Hırs Meselesinin Tahlili

ÇEVİRİ

Sühreverdî, Aynadaki Sûretler ve Asılı Misâller (Muṣülu Muʽallaḳa) Üzerine

KİTAP TANITIMI

eş-Şeyhu’r-Reis İbn-i Sînâ

İbn Kemmûne ve Felsefesi

İslam Âleminde Aklın Zevali: Entelektüel İntiharın Modern İslamcı Krizi Nasıl Yarattı?

Mâhiyet Felsefesi

İslâm’da Felsefî Düşüncenin Kısa Tarihi (Başlangıçtan Günümüze)