İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – 2023 34. Cilt 1. Sayı

Yayın Tarihi: 10.03.2023

E-ISSN: 1304-6810

EDİTÖRDEN

Editörden

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

“Aḥkâm al-jiwâr” Influence on Ottoman Mecelle and Napoleon’s Civil Code

İslâm Hukukunda İllet-Hüküm İlişkisinin Zamansal Boyutu Açısından Geriye Dönük Etkili Hüküm: İstinâdî Hüküm

Geçmişten Günümüze Stokçuluk ve Karaborsacılık

Çocukluk Dönemi Din Eğitimi Konulu Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İçerik Analizi)

İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin, “Eğitim” ve “Din” Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları

Dinî Agnostisizm Üzerine Bir Değerlendirme

Cumhuriyet Türkiye’sinde Dinsel Bir Kimlik Beyanı Olarak “Müslüman Kadın”

Anadolu’nun İbn Sînâ’sı Hacı Paşa ve Mantık Anlayışı

Fârâbî ve İbn Sînâ’da İlâhî Basitlik Anlayışının Tanrı-Âlem İlişkisine Yansıması

Ebū Bekr el-Ceṣṣāṣ’a Göre İyiliği Emredip Kötülükten Alıkoymanın (el-Emru bi’l-Maʿrūf ve’n-Nehyu ʿAni’l-Munker) Aklî ve Şer’î Hükmü ve Usûl Anlayışındaki Yansımaları

Ahi Fütüvvetnâmelerindeki Ahlâkî Değerlerin Osmanlı Üretim ve Ticaret Mevzuatına Tesiri

Eş‘arî Düşünce Sisteminin İnsanın Yabancılaşmasına Etkileri

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tasavvufî Dilin İmkânı: Midhat Bahâri Beytur ve Rûh-ı Kurân’dan Bir Sâhife-i Nûr isimli eserinde Hakîkat-i Muhammediyye Kavramı

Kuşeyrî ve Bursevî Tefsirlerinde Allah Sevgisine Bakış

Ümmü'l-Kurâ Bağlamında Kur'ân'da Şehir Tasarımının İmkânı

ÇEVİRİ

İbn Miskeveyh’in Nübüvvet Teorisinde Mütehayyile Kuvvesinin Rolü

KİTAP TANITIMI

Devvani Felsefesinin Ontolojik Kökenleri

Ahlak Felsefesi (Etik) / Moral Philosophy (Ethics)

Felek’in Felsefesi: Kabul ve Ret Cihetinden Tartışmalar

EDİTÖRE MEKTUP

The Story of Searching for Living Life in Space from the Ancient Age to the Present in the Context of the Relationship Between Philosophy and Astronomy