Allah’ın Hazreti Peygamberi Suikastlerden Koruması Çerçevesinde Siyerdeki Bazı Olayların Tahlilleri

Allah’ın Hazreti Peygamberi Suikastlerden Koruması Çerçevesinde Siyerdeki Bazı Olayların Tahlilleri

Cilt/Sayı

2007 20. cilt – 1. sayı – Sosyal Değişme Modernleşme ve Din Özel Sayısı

Yazar

Mehmet AZİMLİ

Öz

Bu makalede Hz. Peygambere yönelik suikastlardan üçü incelenmekte, onun bu suikastlardan mucizevi şekilde kurtulduğuna dair aktarılan abartılı anlatılar tahlil edilmektedir. Bu suikastlardan biri Beni Nadir suikastıdır. Bu suikastı Hz. Peygambere Cebrail ‘in haber verdiği şeklindeki rivayet değil, bu haberi kendisine bir insanın ulaştırdığı şeklindeki rivayet tarafımızca tercih edilmektedir. Bu çalışmada ayrıca yine bir sefer sırasında kılıç ile ve Hayber ‘de zehirli yemek ile gerçekleştirilmek istenen suikast olayı incelenmekte, konuyla ilgili referans verilen Maide 67. ayete de değinerek, Hz. Peygamberin bu olaydan sadece mucizevi ilahi yardımla değil, aynı zamanda kendi gayret, çaba ve tedbirleri ile kurtulduğu vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Suikast, Ben-i Nadir, Hayber, Maide 67, İlahi Yardım

Abstract

İn this article, we examine three of the assassination attempts directed to the prophet Muhammad and critically analyze the exaggerations mentioned as to how he was rescued miraculously from these assassinations. One of these assassinations is the one conducted by Benu Nadr. We prefer the narration which says a person has informed the prophet Muhammad as opposed to the narration saying the Angel Gabriel had informed him. In another event, we examine the assassinations with sword and poisoned food during a military campaign in Havbar. With a reference to Maida Verse 67 which is connected with this subject, we conclude that the prophet Muhammad hasn / been rescued only with miraculous divine help, but also his own effort and precautions.

Keywords

Prophet Muhammad, Assassination, Benu Nadr, Haybar, Maida 67, Divine Help