Değerler Eğitimi Açısından İnsan-ı Kâmil Düşüncesi ve Günümüzde Karşılaşılan Zorluklar

Değerler Eğitimi Açısından İnsan-ı Kâmil Düşüncesi ve Günümüzde Karşılaşılan Zorluklar

Cilt/Sayı

2013 24. cilt – 1. sayı

Yazar

Bülent AKOTa

aTasavvuf AD Öğretim Üyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Ankara

Öz

Tasavvufî düşünceye göre yaratılışın gayesi olan insan, Allah’ın ve âlemin aynasıdır ve onlarda bulunan her şeyi yansıtır. İnsan, kendisini bilmekle de âlem ve Allah hakkındaki gerçek bilgiye ulaşıp kâmil bir varlık haline gelebilir. Manevi bir değer olan insan-ı kâmilin terbiyesi, makalenin konusudur. Çalışmanın giriş bölümünde değerler ve eğitiminden bahsettikten sonra insan-ı kâmil ve kazandığı değerlerden bahsedilecektir. Günümüz şartları düşünüldüğünde insanların “insan-ı kâmil” mertebesine ulaşmasının önünde birçok zorluğun olduğunu fark etmekteyiz.  Bu açıdan öncelikle insana engel olan unsurların belirlenmesi önemli bir gerekliliktir. Makalenin son bölümünde insan-ı kâmil’in kemal yolunda günümüzde karşılaştığı zorlukları üç alt başlık altında izah ettikten sonra makale sonuçlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Değer; eğitim; tasavvuf; insan-ı kâmil; seküler

Abstract

According to sufi thought, humans, who are the aim of creation, are the mirrors of God and the universe, and they reflect everything within them. Therefore humans can become perfect creatures after achieving the true knowledge about God and the universe by knowing themselves. The subject of our article is the taming of the perfect human (insan-ı kâmil) which is an intangible value. At the introduction section of our article, values and their education will be mentioned, and this will be followed by a discussion about the perfect humans (insan-ı kâmil) and the values they gain. When the conditions of today’s world are considered, it is possible to realize that there are many obstacles on the way for humans to reach the level of “insan-ı kâmil”. In this respect, determining the elements, which stop humans from reaching perfection, is an important necessity. In the final section of the article the hardships, which the insan-ı kâmil encounters on the way to perfection in today’s world, will be explained under three headings, after which the article will be finalized.

Keywords

Value; education; sufism; insan-ı kâmil; secular


Değer kavramı Latince kökenli olup “kıymetli olmak” veya “güçlü olmak” anlamına gelen “valere” kökünden türetilmiştir.1 İnsan için önem taşıyan insan için geçerli olan anlamlarına gelir.2 Değerler, insanların hayat görüşlerini ve felsefelerini tamamlayıcıdır. Kişinin hayat felsefesi, onun yaşadığı bir değerler sistemidir. Bu sistem, bireylerin amaçlarına, ideallerine, düşünce biçimine ve davranışlarına rehberlik eder. Bazı insanlar hayat felsefelerinde dinsel kavramları, bazıları insani, edebi, materyalist, oportunist veya pragmatist yaklaşımları benimserler.3

Değerler, kişisel ve toplumsal olarak belirgin bir davranış biçimine veya yaşam amacına ilişkin kalıcı amaçlardır. Yüce değerler ile insanın rûhî yanı arasında kuvvetli bağlar mevcuttur. Değer, insanın rûhî yanının doğal bir meyvesi gibidir. Bu nedenle, bu değerler insanın ruhunun en derin noktalarında doğar ve onun ayrılmaz bir parçası olarak algılanabilir.4 Başka bir ifadeyle değer bir inanç durumudur. Ait olunmak veya kabul gören bir haldir. Belirli durumları aşmaya yöneliktir. Olayların ve insanların davranışının seçimine veya gelişimine rehberlik eder. Önceki değerlerin oluşturduğu bir sistemin diğer değerlerle oluşturduğu öneme bağlı olarak düzenlenir.5

Değerler, tüm felsefe tarihi boyunca öznel ve nesnel bakış açılarına göre farklı sınıflamalara tabi tutulmuştur. İşte bu farklı sınıflandırılmalara göre değer yargıları da çeşitlilik kazanır. Mesela; hazcı (hedonist) değerler; haz ve acı; bilişsel değerler veya bilgi değerleri doğru ve yanlış; ahlâkî değerler iyi ve kötü; estetik değerler; güzel ve çirkin; dinsel değerler; sevap ve günah olarak karşımıza çıkar.6

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerlerin çoğu, bireylerin kendisi ile ilgili inançlarını içerir ve çeşitli okul konularıyla ilgili, duyuşlar, ruh hali ve davranışların kontrol mekanizmalarıdır. Değerler, duyuşsal alanın kendi kendini kontrol becerisini içeren, belirlenmiş amaçlara doğru yol gösterici, planlanmış hareketleri ve tepkileri yönlendiren özelliklerdir. Bireyin yaşamını kendine göre anlamlı kılan, özgürlüğü öne çıkaran, geleceğini şekillendiren zihinsel öğrenmelerin hem ön cephesini, hem de arka planını oluşturan ve çoğu zaman başkaları tarafından net bir şekilde algılanamayan durumlar değerleri ifade eder.7 Bu açıdan değerler farklı kişilerce farklı şekillerde sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflamalar açısından bakıldığında değerlerin psikolojik, sosyolojik ve felsefi temelleri olduğu görülür.8

Değerlerimiz genetik olarak aktarılamaz, eğitim yoluyla aktarılırlar. Bu eğitim ise ya model almayla ya da toplumsal olarak gerçekleşir.9 Hayatımızı önemli kılan doğruluk, dürüstlük, kendini ifade etme, inanç, irade, sevgi, saygı, güven, ahlâk, özgürlük gibi kavramlar, hem kendi yaşantımızı hem çevremizdeki insanların yaşantılarını anlamlandıran değerler olarak bu eğitimin içinde yer almalıdır. Bunların dışında kişinin kendisini geliştirebilmesi için gerekli olan motivasyon, inisiyatif, sağduyu, sebat, şefkat, çaba, problem çözme gibi değerler ile toplumsal yaşamın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli olan işbirliği, paylaşma, empati, farklılıklara saygılı olma, hoşgörü gibi değerlerin de kazandırılması önem arz etmektedir.10

Değerler eğitiminin sistemli bir şekilde yapılabilmesi için belli hedeflere sahip olması ve doğru amaçlara hizmet etmesi gereklidir. Bu amaç ve hedefler bireysel, toplumsal ve evrensel olarak sınıflandırılabilir. Değerler eğitiminin birey açısından en önemli hedefi, insanın kendisini tanımlama, anlama ve tamamlama gibi pratik süreçlerden geçmesini sağlayarak kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak olmalıdır. İnsanın iyi bir hayat yaşayabilmesi için bu, olmazsa olmaz şartlardan biridir. Ahlâkî ilkelere dayalı bir değerler eğitiminin, bireyleri evrensel ve kültürel değerlerin önemi üzerine bilinçlendirmek, demokratik tutumlarla kültürler arası hoşgörüyü oluşturmak, bütün olayları insan varlığını geliştirme ölçütleriyle değerlendirmek, ahlâkî problemlerden yola çıkarak hayatı bilgiye veya bilgiyi hayata dönüştürme gibi fonksiyonları olmalıdır.11

“Değerler eğitimi, teorikten ziyade pratiğe dayalı olmalıdır,” görüşünün ortaya koyduğu en önemli mesele nasıl bir değerler eğitimi programı oluşturulmalıdır sorusuna verilecek cevapta gizlidir. Tüm eğitim ve öğretim programlarında olduğu gibi değerler eğitiminin de pratik uygulamasının sağlıklı yapılabilmesi için, belli yöntemlere ve tekniklere dayalı olması gerekir. Değerlerin zamana, yere ve durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini savunan pragmatistlere göre, evren sürekli olarak değiştiği için değerler de buna bağlı olarak değişmelidir. Değerler göreceli olup, insanın kişisel ve sosyal gelişimine yaptığı katkıya göre kategorize edilmelidir.12 Eğitimde aslolan karakter eğitimidir. Öncelikle istenilen ve hedeflenen, kişilere doğru ve ahlâkî karakterler kazandırmaktır. Zira insan hayatının gayesi, nefsi tanıma, süflî arzuların üstüne çıkma, ulvî ve insanî güçleri geliştirmektir. Aksi takdirde hayat anlamsız ve gayesiz kalır.13

Değerler eğitimi açısından ahlâk, her şeyden önce bir öğrenme hadisesidir. Yani insanda bir takım psikolojik mekanizmaların faaliyeti sonunda kazanılan davranış şemalarından ibarettir.14 Son yıllarda ahlâk ve değerler eğitimi konusu gittikçe önem kazanmaya başlamış ve bu eğitimin ne şekilde yapılması gerektiği tartışılan bir konu haline gelmiştir. Ahlâk eğitimi, tarihin tüm dönemlerinde bilinen ve tüm dünyada üzerinde durulan bir konudur. İlkçağ filozoflarından Platon, okulların görevi olarak gördüğü ahlâk eğitimini, aklını kendisi ve diğer insanların faydasına kullanabilen vatandaşlar yetiştirme olarak tanımlanmıştır. Kirschen Baum ise ahlâk eğitimini, insanlara iyi ahlâklı olabilmeleri için bilgi, inanç, tutum ve davranış becerisi kazandırarak ahlâklı olmayı öğretmek olarak ifade eder. Ahlâklı olmayı öğretmek için ahlâkî metinlerin kullanımını gerekli görür.15

Günümüzde eğitim daha ziyade bir meslek kazandırmaya yönelik olmaktadır. Ancak İslâm’ın eğitim anlayışında aslolan îmân eğitimi, sonra ise ahlâkî bir karakter kazandırma eğitimidir. Doğru bir karakter eğitimi de kişinin bütün karar ve davranışlarını etkilemektedir. Karakter eğitimine yön veren ise değerlerdir. Aslında değerler eğitiminin bu rolü yüzlerce yıl önce tartışmaya başlanmış ve karakter eğitimi adı altında uygulanmasa bile değerler doğrudan veya dolaylı olarak eğitimin içinde, özellikle hazırlanan programlarda açık ya da kapalı bir şekilde verilmiştir. Çünkü her eğitim aynı zamanda gelecek kuşaklara değer aktarımının yapıldığı bir süreçtir.16 Kişiler kendilerini sahip oldukları değerlerle tanımlar, kendilerini kendi değer sistemleri içerisinde ifade ederler. Sahip olunan değerler sistemi kişinin düşünce ve eylemlerini etkiler bir davranışı diğerine tercih etmede önemli rol üstlenir, davranışların kaynaklarını oluşturur ve ölçütlerini belirler.17

İnsanın eylemleriyle değerler arasında sıkı bağlantı vardır. Değerler, insan davranışlarını, insanın eylemlerini yönetirler. Bundan dolayı bir olayın nasıl meydana geldiğini, hangi sebep ve saiklerle gerçeklik bulduğunu, yani arkaplanını tespit etme ve anlamada, o olayın içinde yer alan insanların tutum ve davranışlarını yönlendiren değerleri tespit etme ve anlama oldukça önemlidir.

DİN DEĞER İLİŞKİSİ

Ahlâkî değerler; olgu-değer ilişkisi, değerlerin varlığı, yapısı, kaynağı, değeri değerli kılan şeyin ne olduğu gibi sorular değerler felsefesiyle ahlâk felsefesinin ortak konularıdır. Yunanca “axia” (değer) kelimesinden gelen ve aksiyoloji olarak anılan değerler felsefesi veya değer teorisi ise değerlerin yapısını, ölçütlerini ve metafiziksel statüsünü araştırır.18 Değerler dünyası olgular dünyasından, tabiattan farklıdır. Değerler olanın değil, olması gerekenin bilgisini verir. İnsan, eylemde bulunan bir varlık olarak hangi davranışların iyi hangi davranışların kötü olduğuna, hangilerini yapıp yapmayacağına karar verirken değerler dünyasına başvurur. “İyi-kötü, sevap-günah, helal-haram” gibi kavramların hepsi bize “var olanın değil, var olması veya var olmaması gerekenin” bilgilerini veren anahtar terimlerdir.19 Olaylar ve olgular dünyasıyla ilgili bilgileri bize bilim sağlar. “Olması gereken veya değerler dünyasıyla ilgili ilk bilgilerimizin kaynağı ise dindir.”20 Dolayısıyla iyi kötü vb. davranışların hangileri olduğu ile ilgili bilgiler yani olması gerekenlerle, değerlerle ilgili bilgiler dinle temellendirilir.

Spranger, dindar, politik, sosyal, estetik, ekonomik ve teorik olmak üzere altı temel insan tipi olduğunu söylemekte, bu tiplerin her birinin kendine özgü bir değer sistemiyle yönlendirildiğini belirtmektedir 21 Eğitim, özellikle de din ve değerler eğitimi, bir ülkede dinin rolünün anlaşılmasına yardım eden bir alandır. Din eğitiminin temel amaçlarından birinin ruh sağlığı yerinde, kişilik bütünlüğüne sahip bireyler yetiştirmek olduğu tartışmasızdır. Başka bir ifadeyle, din eğitimi, karakter eğimini içerik göstererek şahsiyet bütünlüğünü sağlamayı amaçlar.22

Değerler ve inançlar, hayatı anlayıp yorumlamada davranışların şekillenmesinde rehberlik eder. Dine ait olan değer sistemleri, davranış geliştirme sürecinde belirleyici durumdadır. Böylece insanlar, hayata ve olaylara karşı bir bakış acısı geliştirilmiş olur. Dinler arasında, yaratılış, hayatın amacı ve anlamı, insanların uyması gereken ahlâkî değerler sistemi, ölüm ve sonrası gibi konularda birtakım farklılıklar olmasına rağmen, temel konularda birbirine benzerdir. Fakat nasıl olursa olsun her din, hayatın anlamına dair konularda, mensuplarının hayatlarına dair bir takım açıklamalarda bulunarak nasıl yaşamaları gerektiği noktasında yol gösterici durumundadır.23

Değerler, toplum içinde hem çevresel faktörler yoluyla, aile içi ilişkiler, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri, hem de bu ilişkiler yoluyla kazanılan dinî değerler sayesinde edinilebilir. Din, insanın düşünce, duygu, irade, vicdan ve davranış gibi bütün kabiliyet ve eğilimlerine hitap eder. Dolayısıyla din insanın bütün duygu, düşünce ve davranışları üzerinde etki edebilme gücüne sahiptir. Böylesi derin bir etki alanına sahip olduğu ve insanların toplumsal davranışlarının ahlâklılığını düzenleme gücüne sahip olduğu için, dini sadece birtakım korku ve endişelerden kurtulmak ya da bazı duyguları tatmin etmek için bazı ritüelleri yerine getirmekten ibaret görmek oldukça yanlıştır.24

Küreselleşme süreci, insanı bir birey olarak görmekten ziyade genel kalıplar içerisinde ele almakta, insanı bir değer varlığı olarak ihmal etmektedir. Oysa bunun tam aksine İslâm düşüncesi ahlâkî boyut içersinde insanı idealleştirir. İdeal insan, insan-ı kâmil olarak adlandırılır ve insanın gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmesi istenen bütün ahlâkî değerler, erdemler somut bir biçim kazanır.25

Küreselleşme sürecinin en büyük eksikliği ve ahlâk alanındaki yetersizliğinin en büyük nedeni insanı bu bakış açısıyla değerlendirmemesi ve böyle bir ideale, modele sahip olamamasıdır. İslâm dünyasında bu ahlâkî modelin en yetkin biçimde ifadesi Peygamberimizde kendisini bulur. Özellikle beşeri ilişkilerde ve ahlâkî erdemleri hayata geçirmede Müslümanların kendilerine örnek alabilecekleri tek model Hz. Peygamberdir. Müslümanlar böyle bir ahlâkî modele sahip oldukları için geçmişte ve günümüzde karşılaştıkları her türlü ahlâkî problemi çözebilmişlerdir.26

Kur’ân’ın hükümleri ve ortaya koyduğu değerler evrenseldir. Zamana, mekâna ve şartlara göre değişmediği için rölativizmden uzaktır. Mutlak kurallar vazettiği için ahlâkî şüphelerden de uzaktır. Bu ilahî mesaj, insan için gönderilmiştir. Yine bir insan tarafından uygulanarak mesajın insan hayatında fonksiyonel hale getirilmesi gerekir. Yani Kur’ân ilkelerinin sosyal hayatta nasıl yorumlanacağı, nasıl uygulanacağı Peygamberimiz tarafından yaşanarak gösterilmiştir. İnsanın dinin belirttiği yüksek standartlarda insani bir hayat yaşaması ancak dini değerlerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu noktada Peygamberimizin örnekliğine ihtiyacımız vardır. Çünkü O’nun hayatını dini değerlerin somutlaştırılıp, yaşantı haline dönüştürülmesi ya da subjektiflikten kurtulup objektiflik kazanması olarak da anlamak mümkündür.27

Allah’a inanç, din dışı temellerin hiçbir zaman sağlayamayacağı bir boyutu ahlâk sahasına taşımıştır. Din, insanları ahlâkî eylemlere teşvik eden, ahlâkî eylemlere yönelmesi için motive eden bir yapılanmayı da beraberinde getirmektedir.28 Özellikle îmân ve ibadet esasları ile ilgili âyet ve hadîsler incelendiğinde, hedeflenenin; insanı ahlâklı bir birey haline dönüştürmek olduğu görülür. Bundan dolayı ibadetler; salt kendi başına birer gaye değil; insanı, insan-ı kâmil ölçüsünde, olgun bir insan kazanımı için birer araç niteliğindedir.29

İNSAN-I KÂMİL DÜŞÜNCESİ

İnsan-ı kâmil düşüncesi, kadîm düşüncelerdeki “logos” nazariyesinin tasavvuftaki karşılığıdır”30 Logos, Yunanca’da akılla kavrama anlamındadır. Kavrama ve seçme anlamındaki “leg” kökünden türemiştir ve bu anlamlarıyla bağlantılı olarak akıl ve bu akla dayanan söz, yasa, düzen, bilgi, bilim anlamlarını da ifade eder. “Legein” sözcüğü ise söylemek demektir. Hıristiyan ve İslâm ilahiyatçıları da logos deyimini “tanrısal söz” anlamında kullanmışlardır.31

İnsan-ı kâmil kavramı; sözlükte rehber, delil, kılavuz ve yol gösteren anlamına gelir.32 Ayrıca şeyh, mürşid-i kâmil, pir, eren ve veli kelimeleriyle eşanlamlıdır.33 Tasavvufta ise nebevî sünnete tabi olan, Peygamber Efendimizin ahlâkıyla ahlâklanan, Allah’ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınan, gönlü Allah sevgisiyle dolan ve yaptığı amellerin gerektirdiği mertebeye kadar ulaşan kişidir.34 Buna göre insan-ı kâmil sözlerinde, fiillerinde ve ahlâkında mükemmelliğe ulaşmış; bunun neticesinde mükemmel marifeti elde etmiş kimse demektir.35 Gerçek insan-ı kâmil, vücûb ile imkân arasında berzahtır; hâdis sıfatlarla kıdem sıfatlarını ve hükümlerin arasını toplayan aynadır. O, Hakk ile halk arasında vasıtadır. Hakk’ın feyzi, imdadı onun vasıtasıyla yayılır. Hakk’tan gayri her şey, ulvî veya süflîdir. Her ikisi arasında, ikisinden de ayrı olmayan bir berzahiyyet olmasaydı, irtibatsızlık sebebiyle ilâhî yardım âleminden hiçbir şey ulaşmazdı.36

Tasavvuf tarihinin en önemli mevzularından birisi olan insan-ı kâmil düşüncesi, varlık ve bilgi problemiyle ilgisi yanında dinî ve ahlâkî boyutları da bulunan derin fikri çaba ve ruhi tecrübenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İnsan-ı kâmil kavramı, tasavvuf literatürüne Muhyiddin İbn Arabî (ö. 638/1240) ile girmiştir.37 İbn Arabî çizgisinde gelişen tasavvufî geleneğin insan-ı kâmil düşüncesini doğrudan Kur’ân-ı Kerîm’deki bazı âyet-i kerîmelere38 ve hadîs-i şeriflere dayandırdığı görülmektedir. Özellikle Hz. Âdem39 (a.s.) ile Hz. Peygamber (s.)’in yaratılışlarıyla ilgili40 hadîsler, insan-ı kâmile kaynaklık teşkil etmektedir.41

Tasavvuf kaynaklarında sıkça kullanılan ve bu anlayışa temel yapılan “Allah, Âdem’i kendi suretinde yarattı”42 hadîsini Hallâc-ı Mansur (ö. 922/1516)’un, Allah’ın kendi nefsinde, kendisi için tecelli ettiğini bu tecelli ile bütün isim ve sıfatlarını kuşatan sûret var ettiği şeklinde yorumladığı, işte bu düşüncenin İbn Arabî’nin insan-ı kâmil düşüncesine zemin hazırladığı bildirilir.43 Bayezid-i Bistami (ö. 875/1470)’nin “el-kâmilu’t-tam” dediği insan,44 Hallac-ı Mansur’un Hz. Peygamber’den bahsederken bütün nübüvvet nurlarının onun nurundan çıktığını, onun vücudunun yokluktan, adının ise, “kâlem”den önce var olduğunu ifade etmesi,45 insan-ı kâmil fikrinin gelişim çizgisinde önemli bir basamak oluşturmaktadır.46

Tasavvuf doktrini açısından kâmil insan hem ilahî tecellinin en yetkin mazharı, hem evrensel insan idesi, hem de âlemin var edilişindeki yegâne gayedir.47 Kâmil insan, diğer velilerde parçalar halinde bulunan hikmetleri kendinde birleştirir. Diğer peygamberler tarafından parça parça temsil edilen ilahî hikmet nasıl Hz. Muhammed (s.)’in şahsında bir araya gelmişse, aynen bunun gibi diğer velilerin bir parçasını taşıdıkları ilahî hikmet de kâmil insanın şahsında toplanmıştır.48

Düşünce tarihinde, her yönüyle yetkin bir varlık olan insan anlayışının nasıl uzlaştırılacağı da tartışılmıştır.49 İnsân, bütün ilahî sıfatların kendisinde toplandığı tek varlıktır. Merâtib-i vücûd açısından bakıldığında insan-ı kâmil mertebesi dışındaki tüm mertebeleri içinde toplayan son mertebedir. Bu çerçevede İbn Arabî’ye göre ilk insan Âdem’e verilen sıfat, ilahîdir.50 Aynı şekilde insanın atası Hz. Âdem ilk günahkâr insan olmaktan çok, insan-ı kâmilin ilk örneğidir.51

İnsân-ı kâmil konusu ontolojik açıdan İbn Arabî’nin temellendirdiği varlık mertebeleri bağlamında ele alındığında daha iyi anlaşılabilir. İbn Arabî’ye göre âlemin varlığının sebebi ve koruyucusu insan-ı kâmildir. Allah Teala’yı ancak insan-ı kâmil bilebilir. Çünkü o, Allah ism-i şerifinin mazharıdır. Öte yandan varlık mertebelerinin sonuncusu da mertebe-i insan-ı kâmildir. Bu mertebe la taayyün dışındaki bütün mertebelerin hakikatlerini kapsar. Bu sebeple ona “kevn-i cami” ve “âlemi ekber” denilmiştir.52 Bunun yanında tasavvufî düşüncede insan-ı kâmile işaret eden bazı kavramlar da söz konusudur. Bunlar;

Tenezzülât-ı Seb’a:53 Bu kavram; Lâ taayyün / ahadiyet mertebesi, taayyün-evvel mertebesi, taayyün-i sânî, mertebe-i ervâh / âlem-i melekût, mertebe-i misâl, mertebe-i şahâdet / maddî âlem, mertebe-i insan-ı kâmil’den54 oluşur.

Etvâr-ı Seb’a:55 Bu kavram ise, nefs-i emmâre,56 nefs-i levvâme,57 nefs-i mülhime,58 nefs-i mutmaine,59 nefs-i râziye,60 nefs-i marziyye ve61 nefs-i kâmile62 aşamalarıdır.

Hakîkat-ı Muhammediyye63

Kâmil Tabiat ve Hakîkat-ı Muhammediyye64

Kâmil Tabiat ve İnsân-ı Kâmil65

A’yan-ı Sabite66

Kelime67

Kutub68

Halifetullah69

Hâtemu’l- Evliyâ70 olarak on kısımdır.

Verilen bilgiler göz önüne alınırsa insanların, kemal açısından, şu üç guruba ayrıldıklarını söylemek de mümkündür:

1. Peygamberler: İlk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed (s.)’e varıncaya kadar bütün peygamberlerin manevî ve batınî varlığı, derecesine göre, bu olgunun birer temsilcisi olmakla birlikte, son peygamber zirvede yer almaktadır.

2. Ricâlu’l-Gayb: Tasavvufî anlayışta kâinatı manen idare eden ricalu’l-gayb ve bunların başında yer alan ve genelde kutup adı verilen kişi ikinci derecede Hakikat-ı Muhammediye’den nasibini almaktadır. Her ne kadar kutup da mükemmel bir insan ise de, birinci şıkta bulunanların seviyesinde değildir.

3. Kâmil insan: Bunu da iki şıkta incelemek daha açıklayıcı olabilir.

a. Mürşid: Seyr u sulûk esaslarına göre ruhî eğitimini tamamlamış, irşada ehil olup mürşidi tarafından irşadla görevlendirilen kişidir. Kâmil bir şahsiyettir. Her tarikat mensubunun kendi şeyhini bu makamda görmesi normaldir, hatta feyiz alabilmesi için bu anlayışta olması tavsiye edilir.

b. Kâmil mümin: İster bir tarikata intisap etmiş olsun ister olmasın, Kitap ve sünnete göre Allah’ı tanıyıp mükemmel bir İslâmî hayatı ve düşüncesi olan her mümin bu gurupta değerlendirilebilir.71

Bunun dışında tasavvuftaki anlamıyla insan-ı kâmil ile metafizik anlamdaki insan-ı kâmilin ayrımını iyi yapmak gerekir. Tasavvufta, kendisinde bi’l-kuvve bulunan özellikleri açığa çıkartan ve Allah’ın isim ve sıfatlarına en iyi şekilde mazhar olan kişiye insan-ı kâmil denir ve bu, metafizik anlamdaki insan-ı kâmilin dış dünyadaki bir yansımasından ibarettir. İbn Arabî’ye göre hem Allah insan için, hem de insan Allah için ayna gibidir ve Allah’ın isimleri O’nun aynıdır. Burada Allah ile varlıkları arasında bir fark yokmuş gibi gözükmektedir. Bu, karışıklığa yol açabilecek bir durumdur ve çoğu kişi bunun anlaşılamayacağını iddia etmiştir. Oysa İbn Arabî’ye göre bu ilim, Allah hakkındaki en yüce ilimdir ve sadece peygamberlerin ve velilerin sonuncusuna verilmiştir.72 İbn Arabî şöyle devam eder;

“Bu ilmi, Nebi ve Resûllerden görebilenler ancak Hatem-i nübüvvet olan Hazret-i Muhammed’in ışığıyla görürler. Velilerden görebilenler de ancak (onun mirasçısı olan) son velinin kandilinde müşahede ederler, hattâ Peygamberler, o ilmi ne zaman müşahede etseler ancak Hatem-i velâyet kandilinin ışığıyla görürler. Çünkü resûllük ve nebîlik yani şeriat kurmak keyfiyeti sona ermiştir. Velilik ise asla nihâyete ermez. Kitap ile gönderilen peygamberler aynı zamanda velilerden olduklarından bahsettiğimiz ilmi ancak Hatem-i evliya ışığından alırlar. Şu hale göre onlardan aşağı mertebede bulunan veliler nasıl olur da bu ilmi o kaynaktan almazlar? Her ne kadar Hatem-i evliya, hükümde son peygamberin şeriatına bağlı ise de bu onun mertebesine eksiklik vermez.”73

İNSÂN-I KÂMİL’İN KAZANDIĞI DEĞERLER

İnsân-ı kâmilin kazandığı değerler, Kur’ân ve Sünnet’in bize göstermiş olduğu en üstün ahlâkî meziyetlerdir. Bu son mertebede Allah’ın en mükemmel mazharı insandır. Allah, insanı kendi suretinde yaratmış isim ve sıfatlarını müşahede ettiği ayna olmuştur. Diğer varlıklar Allah’ın sadece bir ismi veya bir sıfatını yansıtabildiği halde insan O’nun birbirine zıt bütün isim ve sıfatlarını yansıtabilir. Çünkü bu özellik bütün insanlarda bil-kuvve olduğu halde bunu gerçekleştirebilen sadece insan-ı kâmildir. Dolayısıyla o da Hz. Muhammed (s.)’dir. Onun mükemmelliğinin delili de sözleri, fiilleri ve halleridir. Başka isimlerle anılan ve kendilerine insan-ı kâmil denilen diğer nebi ve veliler ise sadece Hz. Muhammed’in halifeleridirler.74 Allah, insan-ı kâmilin aynası olduğu gibi, insan-ı kâmil de Allah’ın aynasıdır. Çünkü Allah, isim ve sıfatlarını insan-ı kâmil’de görmeyi ve göstermeyi kendi kendine zorunlu kılmıştır.75

İnsanın gönlü, Allah Teâlâ’nın bilgi ve sevgisinin yeri, sırlarının barınağıdır. Kâinatın hülâsası, özünün özü olan ve Allah’ı hakkıyla bilen insan-ı kâmildir ki, onun gönlü, Cenâb-ı Hakk’ın evidir. İnsan-ı kâmil, gönül âleminde öyle bir padişahtır ki, bütün madde âlemi, onun hükmü ve buyruğu altındadır.76 Peygamber Efendimiz (s.) bir hadîsinde şöyle buyurur: “Kâmil mü’min, Allah katında meleklerin bazısından daha şereflidir.”77 İnsan-ı kâmilin ideal hâli, kavranılması mümkün olmayan derinlikte, bir ruhânî gönül rahatlığı ve sükûnettir. O, kendisini ve diğer her şeyi Allah Teâlâ’ya havale ve teslim etmesiyle tecellî eden kâmil bir itaatten memnun olan sâkin bir insandır.78

İnsanın tehlikelerle dolu olan ilahî yolculuğa koyulmasının tek sebebi, ilahî Sevgili’ye ulaşmak olduğunu söylemeye gerek yoktur ve zaten insanın amacı da budur. Çünkü bizim O’ndan başka gidecek bir yerimiz yoktur.79 İnsân-ı kâmil zatı ile vücud hakikatlerini karşılar; letafeti ile ulvi hakikatleri; kesafeti ile süfli hakikatleri; ilk zuhuruyla da halka ait hakikatleri karşılar. O yüce zat, kalbi ile arşa karşı durur. Dokunma güçleri ile Zühal yıldızına karşılıktır. Harekete geçirici güçleri ile Merih’e karşılıktır. Nazar eden güçleri ile Güneş’e karşılıktır. Tat alma güçleri ile Zühre yaldızına karşılıktır. Koklama güçleri ile Utarid yıldızına karşılıktır. Hatıraları ile meleklere karşılıktır. Yakîn hali ile îmân sahiplerine karşılıktır. Ruhu ile sultan, fikir ve nazarı ile vezir, dinlenen bilgisi ve istenen görüşü ile hâkimdir. Kısacası insan-ı kâmil devamlı olarak, varlık hakikatlerinden her birini kendine has inceliklerin biri ile karşılar.80

Eşyanın vücuda gelmesi nefes-i Rahman sayesindedir. Âlemdeki her şey ilahî rahmetin birer tecellisidir. Rahmetin eseri olan mevcudatın en mükemmeli Hz. Muhammed’dir. Onun örneğindeki insan-ı kâmiller âlemin sütunudur. “Sana gerçek surette biat edenler; Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli, onların eli üstündedir.”81 İnsan-ı kâmiller yakîn gelene kadar mücahede eden gayretkeş isimlerdir. Bu durum âyet-i kerîmede şu şekilde beyan edilmektedir: “Andolsun sizi imtihan edeceğiz. Tâ ki içinizden mücahidleri, sabır ve sebat edenleri bilelim.”82

Kâmil insan, dünyayı yoluna sokmaktan, halk arasında doğruluğu yaymaktan, insanlar arasındaki kötü alışkanlık ve âdetleri atmaktan, bunun yerine iyi kurallar koymaktan, insanları Allah’a davet edip onun azameti, büyüklüğü ve tek oluşunu bildirmekten, âhireti çokça methedip oradaki ebediliği anlatmaktan, dünyayı kötülemekten, dünyanın değişkenliği ve sebatsız oluşunu açıklamaktan daha iyi bir ibadet görmemiştir. Yine aynı şekilde halkın zenginlik ve şehvetten nefret etmesi için dervişliği methedip zenginliği kötülemekten, iyilerin âhirette cennete kötülerin de cehenneme gideceğini vaat etmekten, cennetin güzellikleri ve cehennemin hesabında karşılaşacak zorlukları mübalağa ile hikaye etmekten, insanların birbirlerine karşı şefkatli olmalarını buyurmaktan daha iyi bir ibadet görmemiştir.83

Muhammed İkbal’e göre kâmil insan, diğer insanlardan farklı özellikleri ve üstün yaşam tarzıyla, yaşamda yenilikler oluşturması ve onları toplumun her kesimine yayarak, toplumsal yenilikler oluşturmasıyla inkılapçıdır. Onun fikir ve görüşleri yaşama yeni ve farklı ülküler sunar. O eskiye, yeni görev ve anlamlar yükler, hakikatleri gerçek veçhesiyle sunar. Tarihin akışını insanlığın selameti için istediği yöne çevirir.84

Bununla birlikte tasavvuftaki kâmil insan anlayışında, hiç bir insanın Allah mertebesine çıkması ve O’nun niteliklerini elde etmesi mümkün değildir. Hakikat-ı Muhammediyye dâhil olmak üzere, ilk taayyün seviyesinde bile olsa, Allah’tan başka her şey yaratılmış olarak kabul edilmektedir. Abd ve Ma’bud ayırımı yapılarak, kişinin hiç bir seviyede ilahlaşma iddiasına kapılmaması, dolayısıyla ibadetten uzak durmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Diğer akımların kâmil insan anlayışında ise, aşkın bir Allah anlayışı olmadığı gibi, hemen hiç birinde Allah inancı da bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak elbette âhiret, nübüvvet, vahiy gibi inançlara da yer verilmemektedir. İnsan her şeyden üstün görülerek, Firavunvarî bir benlik, kibir ve kendini beğenmişlik girdabına sürüklenmektedir. Oysa tasavvufî eğitimin temel hedeflerinden birisi benliği yıkmak, onu sıfırlamaktır. Allah’a kul olup ibadet etmesi engellenerek kişi, her şeye kul olma gibi bir tehlike ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Vadedilen seviye yakalanamayınca -ki bu mümkün değil- mutsuzluk başlamakta, ruhî ve psikolojik hastalıklar, bazen de ferdî veya toplu intiharlar yaşanmaktadır. İnsana, her şeyi yapma güç ve yetkisi olduğu ve her şeyin hâkimi olduğu hissi verilerek, kontrolsüz davranmasına ve tabiatı tahrip etmesine kapı açılmaktadır. Oysa tasavvufta, canlı-cansız her şeyin Allah’ın bir yaratığı olduğu ve O’ndan ötürü sevilmesi ve korunması gerektiği vurgulanmaktadır.85

GÜNÜMÜZDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

İnsan-ı kâmilin kazandığı değerlerin yanında zorluk olarak nitelendirebileceğimiz kemâli gerçekleştirmesinin önünde çeşitli unsurlar söz konusudur. İnsan-ı kâmil düşüncesi, insanın başlangıçtaki öz tabiatına bir dönüş, insanî fıtratın farkına varış tecrübesidir. İnsanın manen ve ahlâken düşüşü ise fıtrattan uzaklaşması demektir. İnsanın ruhî ve aklî donanımı yeryüzünde bir yandan güzele, öte yandan yararlıya yönelen birtakım sanat ve tekniklerin icra ve icadına yol açmıştır. Bu etkinlik, esasen insanın hemcinsleriyle bir arada yaşama durumunda olmasının da gereğidir. Çünkü İslâm dini insanı yalnızca Allah’la ferdî ilişkisi içinde tanımlamakla kalmaz, onu içtimaî bir varlık alanı içinde yüksek değerleri hayata geçirmekle de görevlendirir. Esasen insanı bir ahlâk varlığı kılan da onun toplumsal bir canlı oluşudur.86

Evrendeki ilahî hakikatlerin yansıdığı yer, insan denilen aynadır. Aynadaki görüntünün berraklığı ve parlaklığı onun cilalı olmasına bağlıdır. Dolayısıyla âlemin güzelliklerini yansıtacak olan insan aynasının cilalı olması gerekir. İnsan denilen aynanın cilalanması, pas ve kirden temizlenmesi, riyazetle kalbinin arındırılmasıdır. Aynanın pas ve kirden arındırılması, kalbin Allah’tan başka şeylere ilgi duymaz hale gelmesidir. Tasavvufun hedefi, insanı saf ve arınmış bir ayna haline getirmektir. Bu sayede ayna, kendisine yansıyan şeyleri gösterir. Aynanın başka bir özelliği, ışığı veya görüntüyü kendi özelliğine göre göstermesidir.87 Ancak günümüz şartları düşünüldüğünde ayna olan insan, temizlenememekte sürekli kirlenmektedir. Kirlenen insanın kemale ulaşması da pek mümkün değildir. Bu açıdan öncelikle insanın kemaline engel olan unsurların belirlenmesi önemli bir gerekliliktir. İnsan-ı kâmilin kemal yolunda günümüzde karşılaştığı sorunlardan bazıları şu şekilde izah edilebilir:

SEKÜLERLEŞME VE TEKNOLOJİK GELİŞME

Seküler kelimesi Latince çağ, nesil, asır, devir dünya anlamına gelen ‘saeculum’dan türemiş,88 sonra dünyaya ait olan anlamında ‘saecularis’ kelimesi türetilmiş bu kelime Fransızca’ya ‘seculaire’, İngilizceye de ‘secular’ şeklinde geçmiştir.89 Sosyal bilimler literatürüne sosyolojinin bir armağanı olarak giren sekülerizasyon; “dini düşünce, muamelat ve kurumların sosyal önemini yitirdiği bir süreç, dini inançlar, ibadetler ve cemaat duygusunun toplumun ahlaki hayatından uzaklaştırılması, mistisizm dahil tüm dini konu ve tutumlara karşı tam ilgisizleşme, yarı paganlaşma, kilisesizleşme” gibi çeşitli yönlerden tanımlanmıştır.90

İslâm inancını yaşamak ve ona göre bir hayat tarzını benimsemek niyetinde olan bir Müslüman, ihtiyaç duyduğu alanlarda İslâm’ın yeni cevabını bulamadığı takdirde, batılı anlamda seküler bir hayat tarzını seçmek zorunda kalacak ve hiçbir dini endişe taşımadan veya vicdanı rahat olmasa bile, ihtiyaç duyduğu fenomenin gereğini yapacaktır. Bugün, İslâm dünyasındaki insanların büyük bir çoğunluğu seküler bir hayat tarzının içindedir. Ekonomik işlemlerden tutun da, özel hayat tarzlarına kadar birçok konuda, modem çağın Müslümanları, batı sekülerliğinin içinde yaşadıklarını rahat bir şekilde gösterebilmektedir.91

Bununla birlikte sekülerizmin her ne kadar kutsala ait ne varsa hepsini reddettiği görünse de, aslında kendine özgü dünyevî yeni kutsallık alanları açmaktadır. Yani bir anlamda sekülerizm kendi ilkelerini kutsallaştırmaktadır. Kesin ve nihai olarak kabul edilmesini istediği dünyevi değerler, eşyalar manzumesini kutsalın yerine ikame etmektedir. Bu tutumuyla da ilmin tabulaştırılması ve maneviyatsızlığın ürettiği kültür değerlerinin modern bilimin koruyucu zırhıyla bir tabu, zorunlu bir gerçeklik olarak dayatılması yani, insanın bir bakıma kendi kendini kutsaması ve ürettiği değerlere tapınması sonucuna yol açmaktadır. Bu da sekülerizm diye bir tür ideolojiyi oluşturmakta ve kutsallaştırmaktadır.92

Seküler ahlak, her şeyin nitelikli aşkın alandan, nicelikli fizik derecesine indirildiği yeni bir düzlemde insan psikolojik dürtülerle dolu bir varlık, ya da sadece fiziksel ve ekonomik gereksinimlerden ibaret bir nesneye dönüştürmeyi amaçlamaktadır.93 Bu durumda “eşyalaşmanın hâkim olduğu seküler dünya, katı, insan dışı değerleri ve kişileri yok eden bir dünya”94 haline gelmektedir.

Sekülerleşmeyi hızlandıran unsurlardan birisi de bilimsel ve teknolojik gelişmelerdir. Bilindiği üzere günümüzde bilim ve teknoloji gün geçtikçe hayatımızın her anına etki etmektedir. Ahlâk da günümüz felsefe disiplinleri içerisinde güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeksizin varlığını sürdürmektedir. İlgi alanına giren, sorunlar açısından bir kısmı geçmişten günümüze, her asırda güncelliğini koruyan savaş, terörizm, yoksulluk, açlık, insan hakları, meslek ahlâkı gibi konular varlıklarını küreselleşmenin getirdiği yapılanmayla artan bir boyutta sürdürürken, bu sorunlara yenilerinin eklendiği görülmektedir. Günümüz insanının karşı karşıya geldiği belli başlı meseleler olarak, çevre felaketleri ve bunun ahlâkî boyutta ele alınması, bununla yakından ilgili hayvan hakları ve istismarının ahlâkî boyutta incelenmesi, cinsellik ve pornografinin yarattığı ahlâk tartışmaları, geleneksel güncelliğinden bir şey kaybetmeyen tıp ahlâkının gelişen tıp teknolojileriyle kazandığı gen teknolojilerinin, insan kopyalamanın, ötenazinin, kürtajın ortaya çıkardığı ahlâk tartışmaları, gelişen iletişim tekniklerinin sağladığı internet ve ahlâk ilişkileri, medya ahlâkını, düşünce özgürlüğünü ve pek çok ahlâk meselesi bu listeye dahil edilebilir.95

İnsanın doğal çöküşünü bugün toplumsal ilerlemeden ayrı düşünmek mümkün değildir. Ekonomik üretkenliğin artışı bir yandan adil bir dünya için gereken koşulları oluştururken öte yandan teknik aygıta ve bunu elinde tutan sosyal gruplara, halkın geri kalan kısmı üzerinde hadsiz hesapsız bir üstünlük kurmalarını sağlamaktadır. Ekonomik güçler karşısında birey tamamen hükümsüz bırakılıyor ve bu güçler toplumun doğa üzerindeki egemenliğini en üst düzeye çıkarıyor. Birey, kullandığı aygıtın önünde görünmez hale gelirken, geçimi yine bu aygıt tarafından çok daha iyi bir şekilde sağlanıyor. İnsanın dinsel olanla bağını gösteren haşyet, huşu, iç huzur, neşe artık başka bağlarla sağlanmaya çalışılmaktadır. Siber-uzayın kavramları dinsel olanın yerini çoktan istila etmiştir. İnsanlar artık boş vakitlerinde veya yapacak işleri olmadığı zaman dinsel olanla ilgilenmektedir. Agnostik düşünce ve yaşam bu siber-uzayın uygun dini gibi görünmektedir. Böylece hem inkâr etmemiş olmanın getirdiği rahatlık hem de dinsel pratiklerle uğraşmayıp daha verimli bir hayat sürmenin yolu bulunmuş olur.96

Bilimsel çaba ve tutumlarımız, hem iyimser hem de kötümser açıdan yorumlanarak, bir takım abartmalara yer vermektedir. Bilim ve teknoloji, esas itibariyle maddeyledir. Maddi dünyanın niceliksel yönüyle meşgul olmaktadır; dolayısıyla bu faaliyette az da olsa insanî olmayan bir taraf vardır. Yine bilim ve teknoloji, gelişme ve ilerleme kavramları materyalist, kâr merkezli, seküler ve bu bakımdan tek yanlı bir uygarlığın doğmasına zemin hazırlamıştır. Bilim ve teknoloji alanında büyük ilerleme gösterilmesine rağmen, bunun insanı daha insancıl ve medeni kılmadığı görülmektedir. Mevcut medeniyet ahlâkî ve manevî yönde gelişmekten ziyade maddi yönde gelişmiş durumdadır. Dolayısıyla insan bilim ve teknolojinin yardımıyla madde üzerinde önemli bir hakimiyet kurmuş olmakla birlikte, bu kudreti ahlâkî ve manevî değerler dünyasıyla paralel olacak şekilde kullanamamaktadır. İnsanı tabu çevresine mahkum olmaktan kurtarmak için çok şey yapan bilim ve teknoloji, onu yeniden madde dünyasının hizmetine iterek tekrar tutsak hale getirmektedir.97

Bu şartlar altında seküler bir ortamda yaşayan inanan insanın diğer nesnelere olan ilgisinden dolayı, inandığı varlık ile kurmuş olduğu “içsel ilişki” zaman zaman zayıflama, hatta tamamen kopma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İbadetlerin belli zamanlarda aşırı derecede yapılmasından ziyade, az ancak sürekli yapılmasının daha önemli görülmesi de, zayıflama tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu manevi ilişkinin korunmasına matuf olsa gerektir. Çünkü insan çok çabuk unutmakta ve ilgi odağını erken değiştirmektedir.98

Düşünebilen tek varlık olan insanın, Kur’ân-ı Kerîm’de devamlı olarak düşünmeye davet edilmesinin99 en önemli nedenlerinden birisi de zihinlerde Allah şuurunun canlı tutulmasına sağlayacağı katkıdır. Dini inanca sahip olmayan birisinin, tabiatta cereyan eden şeylere bakıp bunların bir yaratıcısı olması gerektiğini düşünerek Yaratıcı’yı bulabilmesi mümkündür. Elbette bu küçümsenmeyecek bir durumdur. Ancak bundan daha önemlisi, inanan insanın kendi bedeniyle birlikte dış dünyaya yönelmesi ve müşahedeleri sonucunda zihninde bütün bunların yaratıcısı veya bu düzenin kurucusunu bilinçli bir şekilde canlandırmasıdır. Zira insan, duygusal bir varlık olduğu için, kolayca dış dünyadan etkilenmektedir. Eğer bu etkilenme olumlu yönlere kanalize edilebilirse, bu durumun onun dini hayatına bir ivme kazandırması mümkün olabilir. Maksatlı bir davranışta düşünce aşamasının aksiyondan daha önce olması münasebetiyle, inanmayan insanların dine yönlendirilmesinde, inananların da daha derin ve kaliteli bir dini inanç ve hayata kavuşturulmasında, işe düşünce boyutundan başlanması daha uygun görülmektedir. Daha önce de değinildiği gibi insanın düşünce planında şuuruna tam olarak yerleştirilen bir şeyi yapmaması için hiçbir neden yoktur. Bu bağlamda mekan unsuru gerektiren ibadetlerin de aynı çerçevede değerlendirilmesi mümkündür. Zira namaz ve hac ibadetlerindeki Kâbe, cami, kıble gibi mekânsal unsur ve cihetler, insan zihninde Allah şuurunun olmasına katkı sağlamakta ve Allah’ın fiilen kainatta ve insanın kendi benliğinde her an hazır ve nazır olduğunu hatırlatmaktadır. 100

Kur’ân kötülüğün her çeşidi ile mücadele etmek için benliği yıkmayı değil, aksine onu olabildiğince güçlendirmeyi emreder. Bu nedenle, insanın yeteneklerle donatılmış olması, pasif bir teslimiyeti değil, aktif bir yönlendirmeyi gerektirir. Kendisinde benliğin nisbî bir mükemmeliyete eriştiği insan, ilahî yaratıcı kudretin kalbinde gerçek bir yer tutar. O, çevresinde bulunan öteki varlıklardan daha fazla hakikat derecesine sahiptir. Bütün yaratılmışlar arasında Hâlık’ın yaratıcı hayatına şuurlu bir şekilde iştirak etmeye muktedir olan yegâne varlık insandır.101

GÖRSELLEŞME

İnsanın eylemlerinde göz, önemli bir konumdadır ve diğer organlara nispetle dış dünyayı algılama bakımından en geniş kapasiteye sahip olan organdır. İnsan, lügatte göz bebeği anlamına gelmektedir. Kâinat, çok geniş olup her türlü mahlûkatı barındırmaktadır. İnsan ise cisim bakımından küçüktür; ama kendisinin, zamanın ve kendisi dışındaki diğer eşyanın ötesindedir. Bu özellikleri bakımından insan, kâinatın gözbebeği gibidir. Bunu en ziyadesiyle temsil eden ve tamamen ilahî eylemlere mazhar olan ise insan-ı kâmildir. Mevlana, insana bu yönüyle, “üsturlab-ı Hakk” demektedir. İnsan, tüm mahlûkatın kendisiyle bir bütün olarak anlam kazandığı göz gibi kâinatın tamamlayıcı unsurudur. Bir beden içerisinde göz ne ise kâinat içindeki insan da mahlûkat içinde göz mesabesindedir. Kâinattaki bütün diğer şeyler bir göz gibi olan insanla görülür ve fark edilir. İnsanın en temel organı gözü olduğu gibi kâinatın gözü de insandır.102

Küreselleşme süreci, özelikle teknolojik gelişmelerle iletişim alanında önceki asırlarla kıyas kabul etmez gelişmeler yaşatmaktadır. Bu gelişmelerin içerdiği pek çok olumlu nitelik yanında özellikle görsel ve yazılı medyada insanların karşısına sıklıkla çıkan cinsellik ve şiddet kamuoyunda yaygın bir kaygının yaşanmasını da beraberinde getirmektedir. Cinsel kontrolsüzlük ve şiddet gibi iki olumsuz nitelik, sinema, televizyon filmleri, reklam gibi medya unsurlarıyla insanları rahatsız edecek bir boyutta insanların karşısına çıkmaktadır. Bunlar, sonuçları itibariyle insan ruhunda derin etkiler bırakmakta, hatta onların davranışlarını etkileyebilmektedir. Bilgiye ulaşmanın son derece kolaylaştığı iletişim teknolojileri günlük hayata bu gibi unsurları da dâhil edebilmektedir.103

Özellikle elektronik medya, görseli merkeze alan bir kültür oluşturmakta, sadece gözle görülene, görsel olana vurgu yapan bir kültür oluşturmaktadır. Bu yönüyle globalizm, somutu önceleyen ve somut olanın öncelendiği bir hayat felsefesi oluşturmaya çalışan bir düşünce olarak, ilkel bir zihniyetin propagandasıdır. Görmediğine inanmayan ilkel insanla, görmediğine hiçbir değer atfetmeyen, hayatını görsel olanın etrafında şekillendiren günümüz insanı arasında önemli bir benzerlik vardır. Tükettikleriyle tanımlanan günümüz insanının her şeyini bu somut olana indirgemesi, zihinsel yetenekleriyle tanımlanan insanı da yeniden tanımlamayı gerektirmektedir. Kütle ve hızı objektif âlemin birincil nitelikleri olarak belirleyen ve objektif niteliklerin temel özelliği olarak da her ne kadar süreklilik olduğunu söylese de, ölçülebilirliği öne çıkaran Galileo, bu yaklaşımı daha da ileriye götürüp madde ve ruh düalizmini sistemleştiren Descartes’in ruhuna çok uygun bir felsefe orta koymuştur. Nihai sebepleri, âlemin açıklamasının dışında tutulması gerektiğini söyleyen kartezyen felsefe ile görsel ve güncel olanı gündemine alan modern insan arasındaki özdeşlik ortadadır. Gözlemleyen zihin ve gözlemlenen dünya arasında geliştirilen metafiziksel boşlukla ilgili sorulan “zihin ve dünya arasında yapılan bu keskin ayırımla, zihin kendi dışına nasıl çıkabilir? ” sorusu da bu süreçte cevabını bulmuş olur. Öyle görünüyor ki global dönemin insanı, tecrübe ettiğini uygun bir sıraya koyma enstrümanına indirdiği bilgisiyle oluşturduğu bu dünyayı ve oradaki yaşam felsefesini gerçek bir yaşam felsefesi olarak algılamaya başlamış, bunun dışında kalanların daha sonra kendi kendini yok edecek özellikleri de üzerine yükleyerek marjinalliğe itmiştir.104

Bu şekilde bütün dünyayı görsel enstrümanların etkisinde yaşayan günümüz insanının kâmil değerleri görebilmesi ve algılayabilmesi mümkün değildir. Günümüz insanı, evde, okulda, sokakta ve diğer yaşam alanlarında sürekli görselliğin etkisi altında yaşamaktadır. Gördüğüyle kalan, kalbiyle hissedemeyen insan, fizikî âleme sıkışmış, yavanlaşmış haldeyken doğuştan gelen metafiziksel kabiliyetlerini ortaya çıkaramaz. Bu haldeyken kâmil değerleri görüp anlaması da mümkün değildir.

KUTSALIN TÜKETİMİ

Günümüz insanı tarafından kutsal olan ya da sayılan her şey, parasal karşılığını bulduğu / alınabilir ve satılabilir olduğu sürece meta’a dönüştürülmektedir. Kutsal ruhun ikamet alanı kabul edilen insan vücudunun parçalanan -böbrekleri, kemik iliği, kanı, ciğeri ve kalbi- şimdi birer ticaret malına dönüştürülmektedir. Günümüz insanının kutsalı tüketmesinden maksat, dinin ve dinî değerlerin, üzerinden çıkar elde edilen bir meta’ olarak algılanmasıdır. Bu süreçte dinin çarpıcı ve güncel olarak tüketilmeye uygun unsurları ön plana çıkarılmaktadır. Güncel olana ve hemen tüketilmeye hazır olana vurgu, dinin gündemin takipçisi yapılması sonucunu doğurmaktadır. Dinsel olan, insanın geçici, güncel olan yanıyla irtibatlandırılarak seküler bir tarza indirgenmekte, dinin esas varlık sebebi sayılan nihai endişelerimizi dindirme ve bu konuda zihnimizi bir dinginliğe kavuşturma fonksiyonuna hiçbir zaman sıra gelememektedir. Süreklilik kazanan ve her gün tekrar edilen bu süreçte, geçici olan sürekli olanın yerine ikame edilmekte, dinin sorun olarak takdir etmediği birçok anlık uğraşı, temel dinî kabullenmeler şeklinde dini bir dogma olarak dikte edilebilmektedir. Toplumun gündemini belirleyen ve etrafında kıyametler koparılan birçok konunun dinin hiç de öncelik vermediği alanlar olduğu dikkate alındığında, dinsel alanın insanın günlük ve anlık kullanımı için ne kadar istismar edildiği daha iyi gözlenecektir.105

Bu yanlış algının tersine din, değerler çatışmasını, değerler hiyerarşisi oluşturarak önler. Grubun ve toplum hayatının bir konsensüs içinde bulunması, değerler üzerinde anlaşmaya dayalı bir birliktelikle hayatiyetini sürdürmesi, değerler hiyerarşisinin oluşmasını gerektirir. Bunu sağlamada dinin çok büyük etkisi mevcuttur. Din, değerlerin toplumca kabulünü sağlar, değerleri pekiştirir, değerler arasında hiyerarşik bir yapı oluşturur.106

Kutsalın tüketime dönüştürülerek geleneksel özelliklerinin zayıflaması, toplumu entegre eden bir güç olarak sosyal fonksiyonunun da zayıflaması demektir. Hıristiyan olmayan bir toplumda, bu dünyadaki herhangi bir toplum olabilir, St. Valentine günü ya da Halloveen (Cadılar bayramı) kutlanıyorsa, bu geleneksel dinlerin hem yapı olarak hem de organizasyon olarak kendilerini gözden geçirmeleri gerektiğini gösterir.107

Bu zorluklar karşısında günümüz insanı için hem bir ibadet hem de diğer ibadetlerin motivasyon kaynağı ve kemale erdirici işlevi olan nefs muhasebesi, Jung’a göre içedönüklük ve ayırt edici bir etkinlik olarak, kişinin kendi psikolojisini anlama çabasında kaçınılmaz bir unsurdur. Zira nefs muhasebesi, kişinin aksiyonlarını hangi faktörlerin belirlediğini görmesini sağlayan bir şeydir.108 Ancak ne insanın eylemlerinin faktörlerini düşündüğü ne de kendisini doğru bir şekilde hesaba çektiği söylenebilir. Çeşitli nedenlerden dolayı ilgi odağı olarak daha çok somut dünyaya yönelen insan, çoğunlukla yapısındaki manevi boyutu, maddi şeylerle maskelemeye çalışmakta, ruhsal ihtiyaçlarını maddesel tatmin vasıtalarıyla doyurmaya çabalamaktadır. Bazen bu maskeleme mekanizması o kadar sık ve kaliteli bir şekilde kullanılmaktadır ki, kutsalla olan ilişki tamamen ortadan kalksa bile insan bunun tam aksi bir kanaate ulaşabilmekte, yani sahte bir kimlik sahibi olabilmektedir. Bu şekilde bir şuur haliyle yaşayan insanın, bu sahte kimlikten sıyrılıp kendisi hakkında doğru bir kanaate ulaşmasının yolu ise, ancak nefs muhasebesi yaparak insan-ı kâmilin değerler dünyasından geçmektedir.109

Günümüz insanı hertürlü seküler hayat tarzına karşın kemale eriştiğini düşünmekte ya da öyle zannetmektedir. Seküler hayat, insana gelişmenin ve kemale ermenin maddî açıdan gelişmekle ilintili olduğu fikrini empoze etmektedir. Bu açıdan hem ibadet eden; hem de yaşadığı zamanın gereklerinden de geri durmayan bir insan modeli ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Kendini kâmil diye tanımlarken aslında kemale ermediğini fark edememektedir.

SONUÇ

Çalışmanın ana vurgusu olan insan-ı kâmil düşüncesi tasavvufî literatürde önemli bir yere sahiptir. Tasavvufun bütün sistemi adeta bu düşünce üzerinde odaklanmıştır. İnsanın bu dünyadaki ana gayesi, insan-ı kâmil olan Hz. Peygamber Efendimiz (s.)’in yolundan gitmektir.

Günümüzde insan için kasıtlı bir değersizleştirme çabası söz konusudur. İnsan, sürekli olarak ilahî öğretilerin sunmuş olduğu güzel ahlâktan uzaklaştırılmanın yanında seküler ahlâk anlayışının hâkim kılınması ile de mücadele etmektedir. İnsan, yaratılış gayesine ulaşabilmek için bir davranışı güzel ve ahlâkî olarak adlandırabileceği değerlere sahip olmalı ve değerler eğitiminden geçmelidir. Çünkü değerler eğitiminde sosyolojik, psikolojik, felsefik ya da metafizik pencereden bir anlamlandırma ve değer kazanma süreci söz konusudur. Bilindiği üzere insanın sahip olduğu değerler, davranışlarının ve düşüncelerinin istikametini belirler. İnsanı insan yapan tasavvufî terbiye sonunda kazanılan değerler sayesinde insan-ı kâmile ulaşılabilir. İnsân-ı kâmilin irade gücü, sabır, kanaat, rıza gibi manevi değerleri, insanı gayesi olan Allah Teâla’nın rızasına kavuşturabilir.

Çağımızda sekülerleşmenin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar, kâmil değerlerinden oldukça uzaklaşmıştır. Uzaklaştığı nisbette de mevcut değerlerini kaybetmektedir. Bunun yerine değersizliği ikame eden insanın bütün bunların farkına varması, bir düşünce değişimini zorunlu kılar. Günümüzdeki toplumsal yapı, geleneksel modernleşme ve sekülerleşme kuramlarının yeniden gözden geçirilmesi önemli bir gerekliliktir. Modernite-din ilişkileriyle ilgili soysal bilim araştırmalarında başlıca çerçeve olarak görülen sekülarizasyon paradigmasının günümüzde görülen dinî farklılaşmayı ve hareketliliği de açıklayabilecek şekilde yeniden tanımlanması elzemdir. Bugün gelinen noktada, insanların insan-ı kâmile ulaşabilmeleri için yeni bir değerler sistemine ihtiyaç vardır. Özellikle modernleşme sürecinde ahlâkî bir sekülerleşmenin yaşandığı gerçeği göz önüne alınarak ahlâkî esaslara daha fazla vurgu yapılmalıdır. Zira günümüzde insan, en çok ahlaki esaslara ihtiyaç duymaktadır. Dinler itikad, ibadet ve ahlak üçlüsünün uyumlu bir sentezinden oluşur. Bunlardan birinin ihmali, dinin müminde gerçekleştirmek istediği insan-ı kâmil idealine ulaşma yolunda en büyük engeli oluşturur. İtikad ve ibadete vurgu yaparken ahlak boyutunu ihmal etmek suretiyle bu hedefe ulaşılamayacağı açıktır. Şu halde günümüz insanının yaşadığı bütün zorluklar karşısında şefkat, merhamet, diğergamlık, doğruluk, dürüstlük, sözünde durma, kul hakkına ve emanete riayet vb. konularda bilgilendirme ve destekleme çabaları desteklenmelidir.


KAYNAKÇA

1 Mustafa Aydın, “Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği”, Değerler ve Eğitimi Dergisi, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 122.

2 Timuçin Afşar, Felsefe Sözlüğü, BDS Yayınları, İstanbul, 1994, s. 60.

3 Cavit Ünal, “Genel Tutumların veya Değerlerin Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 1981, s. 301.

4 Muhammed Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, Çev.: Bekir Karlığa, İşaret Yayınları. İstanbul, 1992, s. 93.

5 Talip Karakaya, “Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Ahlâki Değerlere Kritik Bir Yaklaşım: Sorunlar ve Çözümler”, Değerler ve Eğitimi Dergisi, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007, s. 204.

6 Ertan Özensel, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer”, Değerler ve Eğitimi Dergisi, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 3.

7 Abdurrahman Kılıç, “Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2002, s. 153.

8 Erol Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2000, s. 23.

9 Enver Sarı, “Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği”, Değerler ve Eğitimi Dergisi, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2005, s. 75.

10 Nesrin Kale, “Nasıl Bir Değerler Eğitimi” Değerler ve Eğitimi Dergisi, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007, s. 319.

11 Aynı yer.

12 Aynı eser, s. 9.

13 H. Mahmut Çamdibi, Şahsiyet Terbiyesi ve Gazâlî, İFAV Yayınları, İstanbul, 1994, s. 12.

14 Güngör, age., ss. 24-25.

15 Oktay Akbaş, “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış”. Değerler Eğitimi Dergisi, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 20.

16 Sarı, agm., s. 10.

17 Aynı eser, s. 74.

18 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002, ss. 250- 251.

19 Kılıç, Recep, Dini Anlamak Üzerine, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2004, s. 26.

20 Aynı eser, s. 26.

21 Asım Yapıcı, “Dini Yaşayışın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, Mersin, 2002, ss. 75-117.

22 Halil Ekşi, Din Eğitimi, Gençlik ve Kişilik, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, Dem Yayınları, İstanbul, 2006, s. 15.

23 Adem Akıncı, “Hayata Anlama Vermede Dini Değerlerin ve Din Öğretimin Rolü”, Değerler Eğitimi Dergisi, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2005, ss. 7-24.

24 Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Samsun, 2000, s. 90.

25 İsmail Yakıt, Batı Düşüncesi ve Mevlana, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2000, s. 29.

26 Recep Kılıç, Âyet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlak, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995, s. 60.

27 Aynı yer.

28 Kılıç, Recep, Ahlakın Dini Temeli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996, ss. 161-162.

29 Kılıç, Âyet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlak, ss. 45-46.

30 Abdullah Kartal, Abdülkerim Cîlî, Hayatı, Eserleri, Tasavvuf Felsefesi, İstanbul, 2003, s. 193. 31 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 2003, s. 236.

32 Âsım Efendi, Kâmus Tercemesi, İstanbul, 1305, c. II, ss. 871-873.

33 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996, s. 354.; Mazdeizm’deki “Gayomart” ve Yahudiliğin bir tür mistisizmi olan Kabala’daki “Adam Kadmon” fikrinin de İslâm düşüncesindeki “İnsân-ı Kâmil” anlayışını çağrıştırdığını söyleyebiliriz. Bkz. Mehmet Aydın, “İnsan-ı Kâmil”, DİA, İstanbul, 2000, c. XXII, s. 330.

34 Abdulkerim Cîlî, el-İnsanu’l Kâmil fi’l Ma’rifeti Evâhir ve’l-Evâil, Kahire, 1963, c. II, s. 44.; Azizuddin Nesefi, Tasavvufta İnsan Meselesi, İnsan-ı Kamil, Çev.: Mehmet Kanar, İstanbul, 1990, s. 14.; Ali b. Muhammed Cürcani, etTa’rifat, Mısır, 1306, s. 61.

35 Tahir Uluç, İbn Arabî’de Sembolizm, İnsan Yayınları, İstanbul, 2007, s. 133.

36 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri Deyimleri Sözlüğü, Anka Yayınları, İstanbul, 2004, s. 314.

37 Murtaza Mutahhari, İnsan-ı Kamil, Çev.: İsmail Bendiderya, Kevser Yayınları, İstanbul, s. 26.

38 İnsan-ı kâmil kavramına işaret eden âyetler: Bakara, 2/30, İsra, 17 /70, Tin, 95/4, Casiye, 45/13, Ahzab, 33/21,72, Kehf, 18/65, Enbiya, 21/107.

39 Buhari, İsti’zan, 1.

40 Aclunî, II, 187.; Tirmizi, Menakıb, 50.; Acluni, II, 232.

41 Aydın, “İnsan-ı Kamil”, c. XXII, ss. 330-331.

42 Buharî, İsti’zan, 1.; Müslim, Birr, 115.

43 H.Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 328.

44 Abdülkerim Kuşeyri, er-Risaletu’I-Kuşeyriyye, thk.: Abdülhalim MahmudMahmud b. eş-Şerif, Daru’I-Kutubi’l-Hadis, Beyrut, 1413/1993, c. II, s. 523.; Bir tasnife göre insan, üç kısımdır: Tevhide ulaşamayan insan-ı hayvan, tevhidi ef’âl ve tevhid-i sıfatı gerçekleştirip, henüz tevhdi-i zâta vâsıl olmayan insanı nâkıs ve tevhdi-i zâta vâsıl olan insan-ı kâmiller. Bkz. Seyyid Muhammed Nur, Edebî ve Tasavvufî Mısrî Niyazi Divanı Şerhi, haz.:Mahmut Sadettin Bilginer, Esma Yayınları, İstanbul, 1982, s. 98.

45 Yaşar Nuri Öztürk, Aşk ve Hakk Şehidi Hallâc-ı Mansur ve Eseri, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, 1997, s. 293.

46 Aydın, agm., c. XXII, s. 330.

47 İlhan Kutluer, “İnsan”, DİA, İstanbul, 2000, c. XXII, ss. 320-323.

48 Yaşar Nuri Öztürk, Mevlana ve İnsan, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, 1993, s. 54.

49 Aydın, agm., c. XXII, s. 330.

50 İbn Arabî, el-Fütûhâtu’l Mekkiyye fi Marifeti’l-Esrâr, nşr.:Muhammed Abdurrahman el-Mer’aşlî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1997, c. II, s. 121.

51 İbn Arabî, Kitâbu’l-İsfâr an Netâici’l-Esfar, nşr.:Muhammed Şihabuddin elArabî, Dâru Sadr, Beyrut, 1997, s. 472.

52 Mahmut Erol Kılıç, “Muhyiddin İbnu’l-Arabi”, DİA, c. XX, ss. 493-516.; Aydın, agm., c. XXII, s. 330.

53 Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV Yayınları, İstanbul, 1994, s. 222.

54 Süleyman Ateş “Hazarât-ı Hams”, DİA, c. XVII, s. 116.; Ayrıca bkz. İsa Çelik, İnsân-ı Kâmil, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 62-69.

55 Mahmud Saadettin Bilginer, Allah ve İnsan, Baha Matbaası, İstanbul, 1969, s. 92.; Çelik, İnsân-ı Kâmil, ss. 70-73.

56 Yûsuf, 12/53.

57 Kıyâme, 75/2.

58 Şems, 91/7-10.

59 Fecr, 89/27.

60 Fecr, 89/28.

61 Fecr, 89/28.

62 Yılmaz, age., 296.

63 Mehmet Demirci, “Hakikat-ı Muhammediyye”, DİA, İstanbul, 1997, c. XV, ss. 179-180.; Ayrıca bkz.: İbn Arabî, Fusûsü’l-Hikem, Çev.: Nuri Gençosman, İstanbul, 1992, s. 19.; İbn Arabi, el-Fütûhât, c. I, s. 118.; Cîlî, el-İnsânü’l-Kâmil, c. II, ss. 29-48.; Çelik, İnsân-ı Kâmil, ss. 74-81.

64 Demirci, “Hakikat-ı Muhammediyye”, c. XV, s. 179.

65 Abdurrahman Bedevî, el-İnsaniyye ve’l-Vücudiyye fi’l-Fikri’l-Arabî, Kahire, 1947, s. 25.

66 İbn Arabî, Fusûsû’l-Hikem, s. 76.; Ayrıca bkz. Uludağ, “Âyân-ı Sâbite”, DİA, İstanbul, 1991, IV, s. 198.

67 İbn Arabî, Fusûsû’l-Hikem, s. 11-12.; Ayrıca bkz. Ebu’l-Âla el-Afîfî, Muhyiddin İbn Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi, Çev.: Mehmet Dağ, Ankara, 1975, ss. 61- 62.

68 Ali b. Osman el-Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb, thk.:İbrahim Desûkî, Dâru’tTurâsi’l-Arabî, Kahire, 1974, s. 249.; Ayrıca bkz. Abdurrezzak b. Ahmed elKâşânî, Istılâhâtu’s-Sûfîyye, nşr.:Muhammed Kemal İbrahim Cafer, Kahire, 1981, s. 145.; Süleyman Ateş, “Kutub”, DİA, c. XXVI, s. 498.

69 Uludağ, “Kemal”, DİA, c. XXV, s. 222.; Muammer Esen, “İnsanın Halifeliği Meselesi”, AÜİFD, XLV, 2004, Sayı:1, s. 15-38.

70 Hâkim-i Tirmizî, Hatmü’l-Evliyâ, Beyrut, 1997, c. I, s. 345.; Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1999, s. 154.

71 Abdulhakim Yüce, “Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna”, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Tasavvuf, Ankara, 2005, yıl:6, sayı:14, s. 66.

72 İbn Arabî, Fusûsü’l-Hikem, s. 43.

73 İbn Arabî, age., ss. 43-44.; Bütünüyle ilahî kelamdan ibaret olduğu için Kur’ân, potansiyel olarak bütün evrensel hikmetleri ihtiva eder. Dolayısıyla Kur’ân, insan varlığının tamamlayıcı bir nüshasıdır. Kainatta zuhur eden bütün şekilleri ihtiva eden insan, gerçekte bir mikrokozmozdur. Var oluş sahasına çıkarılan ilk varlık, bazen “Hakikat-ı Muhammediyye ya da “Mükemmel İnsan” diye isimlendirilir. Bu sebeple, İbnu’l-Arabî’nin de kaydettiği gibi nihai tahlilde Kur’ân ve “Evrensel İnsan”, bütünüyle kuşatıcı aynı ilahi hikmete işaret eder görülebilmektedir. Bu kuşatıcı yönüne binaen, her bir peygambere bir kelime verilirken, Hz. Peygambere bu kelimelerin toplamı, yani bütün hakikat ve marifetleri kendisinde toplayan cevâmiu’l-kelam verilmiştir. Allah Teala, diğer bütün ilahi kitaplarda indirdiği hakikatleri Kur’ân-ı Kerîm’de toplamıştır. Bu itibarla Kur’ân’ın kuşatıcılığı Hz. Peygamber’in kemal derecesine ve kuşatıcılığına uygun düşer. Bkz. M. Mustafa Çakmaklıoğlu, İbn Arabî’de Marifetin İfadesi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 314-315.

74 Cilî, age, c. II, s. 49.

75 Aynı yer.

76 Erzurumlu İbrahim Hakkı, İnsân-ı Kâmil, Haz.: Turgut Ulusoy, Hisar Yayınları, İstanbul, tsz., ss. 11-14.

77 İbn Mâce, Fiten, 6.; Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 2/9155.

78 Toshihiko Izutsu, İbn Arabî’nin Fusûsundaki Anahtar Kavramlar, Çev.: Ahmed Yüksel Özemre, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, s. 371.

79 Kerim Hakîkî, Tezekkî, Çev.: Süleyman Demir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004, s. 13.

80 Cilî, age., c. II, s. 29.

81 Feth, 48/10.

82 Muhammed, 47/31.

83 Nesefî, İnsan-ı Kâmil, s. 15.

84 Khatoon Jamilah, “İkbal’in İnsan-ı Kâmili”, Çev.: Celal Türer, Kitap Dergisi, yıl:10, sayı:72, 1995, s. 57.

85 Yüce, agm., s. 67.

86 Kutluer, “İnsan”, c. XXII, s. 323.

87 İbnü’l-Arabî, Fusûsu’1-Hikem, ss. 23-24.

88 Harwey Cox, The Secular City, Londra, Penguin, 1974, ss. 31-35.

89 Durmuş Hocaoğlu, Laisizm’den Sekülerizm’e, Selçuk Yayınları, Ankara, 1995, s. 88.

90 Mustafa Armağan, Gelenek ve Modernlik Arasında, İstanbul, 1998, s. 87.; Batılı toplumlarda sanayileşme, kentleşme ve demokratikleşme sürecinde dinin, toplumdaki etkili ve hâkim konumu zayıflamış ve bu olgu sekülerleşme olarak isimlendirilmiştir. Bu süreç, sosyolojinin öncülerinin din analizlerine de damgasını vurmuş, Comte, Durkheim, Marx ve Weber din analizlerinde, işi modernleşme ile birlikte dinin etkisinin azalacağı, hatta ortadan kalkacağı tahminine kadar ileri götürmüşlerdi. Onlar, sekülerleşmenin modernitenin bütünleyicisi olduğunu, bunun tüm dünyayı kuşatacağına inanmışlardı. Kısaca sekülerleşmeyle toplumlar git gide kutsaldan uzaklaşacak, dini otoritelere ilgi zayıflayacak ve ortadan kalkacaktır. Bu düşünce, 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etti. Fakat 20. yüzyılın ikinci yansında sosyologlar sekülerleşme olgusu üzerinde büyük tartışmalar başlatmışlardır. Bu tartışmaları ilk başlatan da sekülerleşme kavramının sosyoloji litaretüründen çıkarılmasını dahi teklif edecek olan David Martin ve Larry Shiner olmuştur. Bu tartışmalar din tanımlarından, bireysel dindarlıklar konusundaki uygulamalar ve yorumlara kadar uzanmaktadır. Bu sosyologların çalışmaları, sosyolojinin öncülerinin de içinde bulunduğu ve 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden, dinin modem dünyada etkisinin zayıfladığına, hatta dinin tamamen ortadan kalkacağına kadar varan, sekülerleşmeyi ideolojik zemine oturtan din karşıtlığı olgusunu değiştirmiş, süreci tersine çevirmiştir. Hatta 1960’larda teoriyi hararetle savunan ve 21. yüzyılda bir dine inananların küçük cemaatler halinde ve seküler kültüre karşı koyabilmek için bir arada yaşamak zorunda kalacaklarını söyleyen Berger 20. yüzyılın sonlarında sekülerleşmiş dünya diye bir dünya olmadığını, birkaç yer istisna tutulursa dünyanın çoğunluğunda dinin yükselişe geçtiğini belirtmiştir. Amerika’da, İslâm Dünyasında, Tibet’teki durum bunun en bariz delilidir. Bkz. Peter Berger, Sekülerizmin Gerilemesi, Haz.: A. Köse, Sekülerizm Sorgulanıyor, Ufuk Yayınları, İstanbul, 2002, ss. 11-32.

91 Mehmet Aydın, “İslam ve Sekülerleşme” Dinler Tarihi Araştırmaları VI, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara, 2008, s. 107.

92 Nakib Attas, İslamî Düşünüşün Problemleri, Çev.: M. Erol Kılıç, İstanbul, 1989, s. 45.

93 Pitirim Alexandrovich Sorokin, “Çağın Bunalımı”, nşr.: T. Akman, Diriliş, 1989, Sayı: 5, ss. 48-51.

94 Cemil Meriç, “Çağdaş Uygarlık Düzeyi” Fikirde ve Sanatta Hareket, 1973, sayı: 90, s. 13.

95 Harun Tepe “Günümüz Sorunları Karşısında Etik”, Cogito, sayı: 3, 1995, ss. 156-160.

96 Şaban Ali Düzgün, “Globalizm ve Dini Değerlerdeki Dönüşüm”, Dini Araştırmalar, Ankara, 2004, c. 6, sayı: 17, s. 144.

97 Mehmet Aydın, “Manevi Değerler, Ahlak ve Bilim”, Felsefe Dünyası Dergisi, Ankara, 1992, Sayı:6, s. 26.

98 Faruk Karaca, “Dini Pratikler, Nefs Muhasebesi ve Allah Şuuru”, Ekev Dergisi, Erzurum, 1999, c. I, sayı:4, s. 118.

99 Bakara, 2/219, 266; Âli İmran, 3/191; Âraf, 7/176, 184; Yunus, 10/24; Rum, 30/8.

100 Mehmet Bayraktar, İslâm İbadet Fenomenolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1987, s. 10.

101 Şaban Ali Düzgün, “İnsan Onuru ve Toplumsal Yaşam İçin Etik”, Kelam Araştırmaları, 5/1, 2007, s. 3.

102 Kadir Özköse, “İnsan-ı Kâmil Nazariyesi Çerçevesinde İnsan-Âlem İlişkisi”, Araşan Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2010, sayı: 10, s. 27.

103 Jan Nutall, Ahlak Üzerine Tartışmalar, Çev.: A. Yılmaz, İstanbul, 1997, ss. 109-111.

104 Düzgün, “Globalizm ve Dini Değerlerdeki Dönüşüm”, ss. 141-142.

105 Düzgün, agm., ss. 142-143.

106 Aydın, “Gençliğin Değer Algısı”, ss. 112-113.

107 Düzgün, agm., s. 144.

108 Jung, C.G., Din ve Psikoloji, Çev.: Cengiz Şişman, İnsan Yayınlan, İstanbul, s. 76.

109 Karaca, age., s. 117.