“FIKIH TERİMLERİNİN OTURDUĞU TEORİK ÇERÇEVE VE TERMİNOLOJİYE RİAYETİN ÖNEMİ” BAŞLIKLI BİLDİRİNİN MÜZAKERESİ

“FIKIH TERİMLERİNİN OTURDUĞU TEORİK ÇERÇEVE VE TERMİNOLOJİYE RİAYETİN ÖNEMİ” BAŞLIKLI BİLDİRİNİN MÜZAKERESİ

Cilt/Sayı

2006 19. cilt – 1. sayı – İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu-I Özel Sayısı

Yazar

Ferhat KOCA*

*Prof .Dr., Hitit Üniv. İlahiyat Fak

Öz

Değerli hocamız sayın Prof. Dr. H.Yunus Apaydın Beye “Fıkıh İlminde Kavram-Terim Sorununa Genel Bir Bakış” adlı emek mahsulü tebliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocamızın bu tebliği, genel olarak fıkıh usulü kitaplarının giriş kısımlarında tartışılan dil ve dilin vaz’ıyla ilgili konuları içermektedir. Biz de eşya ile ilgili aynî (bizzat varlığı), zihnî (eşyanın misalinin zihinde bulunması), lafzî (eşyanın sözle ifadesi) ve hattî (söze delâlet eden yazı) varlık kategorisini tutarlı bir tasnif olarak görmekteyiz. Hocamız tebliğinde, fıkıh terimlerinin muhteva ve tanımlarının -bilhassa üçüncü ve dördüncü varlık kategorilerinde, bazı şartlar altında-değiştirilmesinin imkan dahilinde olduğunu ve mevcut terimlerin yerine alternatif terimlerin konulmasının, özellikle de onların Türkçeleştirilmesinin mümkün ve hatta yararlı bir faaliyet olacağını belirtti. Bu müzakerede, müsaadenizle hocamızın bıraktığı bu noktadan hareketle bazı hususlara işaret etmek istiyorum.