FIKIH TERİMLERİNİN OTURDUĞU TEORİK ÇERÇEVE VE TERMİNOLOJİYE RİAYETİN ÖNEMİ

FIKIH TERİMLERİNİN OTURDUĞU TEORİK ÇERÇEVE VE TERMİNOLOJİYE RİAYETİN ÖNEMİ

Cilt/Sayı

2006 19. cilt – 1. sayı – İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu-I Özel Sayısı

Yazar

H.Yunus APAYDIN*

*Prof.Dr., Erciyes Üniv. İlahiyat Fak.

Öz

Bu tebliğ, terminoloji sorununun klasik İslâm düşüncesi açısından oturduğu teorik çerçeveyi dikkatlere sunmak ve çerçeve üzerinde fıkıh terminolojisinin yerini ve değerini göstermek amacı taşımaktadır. Bu çerçeveye oturtulan temel iddia ise, fıkıh terimlerinin bir yönüyle dinin resmini çizmeleri itibariyle, içeriklerinin müdahaleye fazla açık olmadıkları ve yapılacak müdahalenin, müdahalenin derecesine göre farklı nitelendirmeler yapmak mümkün ise de, ortalama bir ifadeyle, şer’î hükümlerin bozulması anlamına geleceğidir.