Hz. Peygamberin Sîretiyle ilgili Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri

Hz. Peygamberin Sîretiyle ilgili Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri

Cilt/Sayı

2007 20. cilt – 1. sayı – Sosyal Değişme Modernleşme ve Din Özel Sayısı

Yazar

Şaban ÖZ

Öz

Bu makalede Hz. Peygamber ‘in hayatıyla ilgili mevzû haberlerin tarih ilmi açısından değeri incelenmiştir. Her ne kadar tarihçileri yanıltmışlar, yanlış yorumlamalara sebebiyet vermiş iseler de mevzii haberlerin, İslâm tarihçiliğinin gelişmesinde, gerek bu konuda verilen eserler bakımından, gerekse yeni bilgilere ulaşılmış olması bakımından hiç de küçümsenmeyecek rolleri olmuştur. Mevzu haberlerin İslâm tarihçiliğinde tıpkı hadis ilminde olduğu gibi tenkit faaliyetlerinin başlamasında ve bu konuda bir takım kaide ve esasların teşkilinde oynamış oldukları rol üzerinde durmuyoruz. Zira, tenkit faaliyetinin başlamasının bizatihi müsebbibi zaten mevzu haberlerdir.

Anahtar Kelimeler

Siyer, Mevzû Haber, İslam Tarihi, Tenkit, Hz. Peygamber

Abstract

This article examines the value of the fabricated narrations about the Messerger’s life from the hictorical point of view. It is true that these narrations misled the historians and they caused the people to misinterpret it but the fabricated narrations have had a big role not only in the development of Islamic history and historical works, but also in obtaining new information. We don’t consider the role of the fabricated narrations on the inception of criticism in the  Islamic history–just like criticism in the  field of hadith–and formation of some principals about this subject; because it is primarily the these narrations that caused the process of criticism.

Keywords

The Biography of the Prophet, Fabricated Narrations, Islamic History, Criticism, Prophet