“İSLAM HUKUKUNDA ŞER’İLİK KAVRAMI” BAŞLIKLI BİLDİRİNİN MÜZAKERESİ

“İSLAM HUKUKUNDA ŞER’İLİK KAVRAMI” BAŞLIKLI BİLDİRİNİN MÜZAKERESİ

Cilt/Sayı

2006 19. cilt – 1. sayı – İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu-I Özel Sayısı

Yazar

Ahmet YAMAN*

*Prof.Dr., Selçuk Üniv. İlahiyat Fak