Kudüs’teki İslâm Konferansının Perde Arkası

Kudüs’teki İslâm Konferansının Perde Arkası

Cilt/Sayı

2007 20. cilt – 1. sayı – Sosyal Değişme Modernleşme ve Din Özel Sayısı

Yazar

Sinan İLHAN

Öz

Kudüs’ün durumunu ele almak üzere 7 Aralık 1931 ‘de toplanan ve günümüzdeki İslâm Konferansı Örgütü ‘nün ilk nüvesini teşkil etmesi açısından manidar olan bu girişim, I. Dünya Savaşı ‘nın akabinde dağılan İslâm coğrafyasının bir araya gelme saikinin dışa vurumudur. Yenilikçi Müslüman düşünürler güçlenen ve sürekli mevziler kazanan Batı ‘ya karşı, Müslümanların bir araya gelip konferans yapma fikrini ilk defa XIX. asrın sonlarında gündeme getirdiler. Kudiis Müftüsü Emin el-Hüsey-nî’nin çabalarıyla Kudüs’te toplanan bu konferans, iç çekişmeler ve takip edilecek belirli bir programın yokluğu nedeniyle bir başarı sağlayamamıştır. Müslüman kamuoyunun desteğini çekebilmek ve güçlü bir İslâmî cephenin kurulabilmesini temin etmek maksadıyla düzenlenen konferans, günümüze kadar teselsül eden yaptırım gücü ve işlevi bulunmayan İKÖ zirvelerinin cıdeta bir minyatürüdür. Halbuki Yahudiler ve genel anlamda Batı, bilinçli biçimde stratejilerini hayata geçiriyorlardı “Filistin ‘in Siyonist bir ulusal devlet kurulması tehlikesi altına girdiği” belirtilen kongrede yapılan uyarılar, güçlü devletlerin bulunmayışı ve ortak bilincin gelişmemiş olması hasebiyle, maalesef bir işe yaramadı.

Anahtar Kelimeler

Kudüs, İslâm Konferansı, Mescid-i Aksâ, Hac Emin el-Hüseynî, İKÖ

Abstract

Jerusalem Islamic Conference, which was held in 7 December 1931, is the seed of the Organization of Islamic Conference and the reaction of the Muslim nation against their scattering around after World War One. Reformist Muslim intellectuals proposed the idea of gathering Muslim nations in the 19th century against the West, which has been continuously witnessed power and expanded into more territories. This conference that was held with the efforts of Jerusalem Mufti Amin al-Hussain, wm not successful, because of the tack of special planning and internal conflicts. The conference was arranged to gain Muslim public opinions support and to build an Islamic front. It is almost like the miniature of ICO summits that still has no function and sanctioning power until now. Jews and the Western countries, on the other hand, were putting their plan into practice consciously

Keywords

Jerusalem, Islamic Conference, Aqsa Mosque, Haj Amin al- Hussain, OIC