MODERN YORUM BİLİMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE BUNUN KUR’ÂN TEFSİRİ İLE DOKU UYUŞMASI SORUNU

MODERN YORUM BİLİMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE BUNUN KUR’ÂN TEFSİRİ İLE DOKU UYUŞMASI SORUNU

Cilt/Sayı

2006 19. cilt – 1. sayı – İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu-I Özel Sayısı

Yazar

İbrahim GÖRENER*

*Doç.Dr., Erciyes Üniv. İlahiyat Fak

Öz

Kendisi problemli olan “yorum bilim” ifadesi, aradaki tarihsel kopukluğa rağmen tarihî-edebî metinlerin nasıl anlaşılabileceği sorusu üzerinde durmayı anlatır ve Batı’da İlahiyat sahasında özellikle Hıristiyanlar tarafından yoğun bir şekilde irdelenmektedir. İslâm dünyası ise klasik yöntemlerde görülebilecek noksanlıklarının batıdan ithal bu kavramlarla giderilmesinin mümkün olup olmayacağını tartışmaktadır.