Muslims And Zimmis (Non-muslims) In The Ottoman Province Of Cyprus (1750 – 1800)

Muslims And Zimmis (Non-muslims) In The Ottoman Province Of Cyprus (1750 – 1800)

Cilt/Sayı

2007 20. cilt – 1. sayı – Sosyal Değişme Modernleşme ve Din Özel Sayısı

Yazar

Nuri ÇEVİKEL

Öz

Bu makalede, 1750-1800 döneminde belgelerin yansıttığı kadarıyla, Osmanlı Devleti ‘nin Kıbrıs Eyâleti ‘nde toplumun en önemli iki unsuru olan Müslümanlar ve Zimmiler yani Gayrimüslimler arasında meydana gelmiş olan birlikte yaşam tecrübeleri ele alınacaktır. Bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisinde, Miladî 1750 öncesi ve sonrasında adada var olan idarî ve iç timaî yapılar üzerinde durulacaktır. İkinci kısımda ise, cemaatler arası ilişkiler tartışma konusu olacaktır. Bu bölümde, idarî elit sınıf mensupları arasında şahit olunanlardan ziyade, özellikle eyâlet toplumunun en kalabalık tabakasını oluşturan sıradan tebaa arasında yaşanmış olan münasebetlere vurgu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Kıbrıs Müslümanları ve Gayrimüslimleri, Birlikte Yaşam Tecrübeleri, CKıbrıs Eyâleti. Osmanlı Devleti. Osmanlı Tarihi, On Sekizinci Yüzyıl, Toplum, Askeriye, İdarî Sınıf

Abstract

This article investigates different aspects of the coexisting experiences of Muslims and Zimmis (non-Muslims). the two main elements of the society of the Ottoman Province of Cyprus, during the period of 1750-1800 A.D. This work includes two parts. In the first one, we discuss administrative and social structures of the island existed before 1750 A.D. and in the second half of the eighteenth century. The subject matter of the second part is intercommunal relations. In this section, especially the social relations enjoyed by the general subjects, the most crowded class of the provincial society, are going to be emphasized more than those witnessed among the ruling elite.

Keywords

Muslims and Zimmis of Cyprus, Co-existing Experiences, Province of Cyprus, Ottoman State, Ottoman History, Eighteenth Century, Society, Military, Ruling Class.