Osmanlı Son Dönem Kurumlarından Dâru’l Hikmeti’l- İslâmiye’nin Din Eğitimi Ve Öğretimi Alanındaki Faaliyetleri

Osmanlı Son Dönem Kurumlarından Dâru’l Hikmeti’l- İslâmiye’nin Din Eğitimi Ve Öğretimi Alanındaki Faaliyetleri

Cilt/Sayı

2007 20. cilt – 1. sayı – Sosyal Değişme Modernleşme ve Din Özel Sayısı

Yazar

Zekeriya AKMAN

Öz

Osmanlı Devletinin yıkılış sürecinde Meşihat Makamı ‘na bağlı olarak kurulmuş olan Dâru ‘l-Hikmeti ‘l-İslâmiye faaliyet sürdürmüş olduğu dönemde okullardaki din eğitimi ile yakından ilgilenmiştir. Kurum, din eğitimi vermekte olan Medresetül/- Vaizin, Medresetü ‘l-Eimme ve l-Hutaba ve Medresetü ‘l-İrşâd ile doğrudan ilgilenmiş. Bu okulların müfredat, öğretmen atamaları, idari ve mali sorunları hakkında çalışmalar yapmış. Bu okulların yanı sıra genel eğitim-öğretim kuramlarındaki din eğitiminin işleyişi, eksiklerinin giderilmesi ve bu konuda kitaplar yazılması hususunda da çalışmalar yapmıştır. Az sayıda üyeden oluşan bir üst kurul niteliğinde olan Dâru ‘l-Hikme-ti ‘l-İslâmiye genel eğitim öğretim kurumlarındaki din eğitimine doğrudan müdahale etmemiş. Fakat kendisine gelen şikâyetleri değerlendirip, bu doğrultuda çalışmalar yapmıştır.

Anahtar Kelimeler

Osmanlı, Din Eğitimi, Dâru ‘l-Hikmeti ‘l-İslâmiye, Medrese

Abstract

The Islamic academy worked under the High Religious Authority, and involved primarily in the religious education at schools during the last days of Ottoman state. The foundation was directly interested in the school of preachers, the school of imams and orators and the school of announcement. It was also involved in curriculum, teacher assignments, administrative and financial problems of these schools. Besides, it dealt with implementation of educational programs and publishing of text books. The Islamic Academy, which was of a s upreme council character, consisted of a few members and it did not intervene directly in religious education in the other schools providing general education and training. It only took care of the complaints brought up and worked towards resolving the issues raised.

Keywords

Ottoman State, Religious Education, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Madrasah.