SAHİH HADİS” KAVRAMI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

SAHİH HADİS” KAVRAMI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

Cilt/Sayı

2006 19. cilt – 1. sayı – İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu-I Özel Sayısı

Yazar

Mehmet Emin ÖZAFŞAR*

*Doç.Dr.. Ankara Üniv. İlahiyat Fak.

Öz

İslâm kültüründe ortaya çıkan ilimler arasında en özgün kavram örgüsüne sahip olanı hadis ilmidir. Hadis ilmi bir ıstılah ilmidir. İlm-u mustalahi’l-hadis, aynı zamanda hadis usûlü ilmidir. Hadis usûlü de hadislerin rivayetine ilişkin kavram, teknik ve prensipleri ihtiva eden ilimdir.