SÜNNET KAVRAMININ OLUŞUM VE GELİŞİMİ

SÜNNET KAVRAMININ OLUŞUM VE GELİŞİMİ

Cilt/Sayı

2006 19. cilt – 1. sayı – İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu-I Özel Sayısı

Yazar

Bünyamin ERUL*

*Doç.Dr. Ankara Üniv. İlahiyat Fak

Öz

Bu tebliğde, İslâm düşüncesindeki en temel kavramlardan biri olan “Sünnet” teriminin oluşumu ve gelişimi ele alınacaktır. Cahiliye döneminden itibaren kullanılagelen bu kelimenin, İslâm’ın gelişiyle birlikte geçirdiği evreler ve neticede ıstılahlaşması incelenecektir. Sünnet tabirinin kavramlaşma süreci burada altı başlık altında tahlil edilecektir.