Sünnî Ve Bid’i Talâk Tanımında Hanefi – Mâlikî İhtilâfı

Sünnî Ve Bid’i Talâk Tanımında Hanefi – Mâlikî İhtilâfı

Cilt/Sayı

2007 20. cilt – 1. sayı – Sosyal Değişme Modernleşme ve Din Özel Sayısı

Yazar

Ahmet ÜNSAL

Öz

İslâm hukukunda boşanma sünnete uygun olan (Sünni Talâk) ve aykırı olan (Bid 7 Talâk) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak her fıkıh mezhebinde bu ayırım farklı kriterlere göre belirlenmektedir. Bu çalışmada Hanefî ve Mâlikî mezhepleri açısından Sünnete uygun ve aykırı boşamanın şartları ve hukukî sonuçları mukayeseli olarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler

İslâm Hukuku, Boşanma, Sünnî Talâk, Bid’î Talâk, Hanefî Mezhebi, Mâlikî Mezhebi.

Abstract

In Islamic law, there are two kinds of divorce, one of which is approved by Quran and Sıınna (Talaq al-Sunna) and the other (Talaq al-Bid’a) is not. However, this division is determined by different criterions in every Islamic law school. In this article, that the conditions of talaq al-sunna and talaq al-bid’a and their legal results in terms of Hanefite and Maliki law schools are comparatively examined.

Keywords

Islamic law, divorce, approved divorce, divorce of innovation, Hanefite school, Maliki School.