”TEFSİR’İN YÖNTEMİ AÇISINDAN TEFSİR ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI TARTIŞMASI” BAŞLIKLI BİLDİRİNİN MÜZAKERESİ

”TEFSİR’İN YÖNTEMİ AÇISINDAN TEFSİR ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI TARTIŞMASI” BAŞLIKLI BİLDİRİNİN MÜZAKERESİ

Cilt/Sayı

2006 19. cilt – 1. sayı – İslami İlimlerde Terminoloji Sorunu-I Özel Sayısı

Yazar

ZEKİ DUMAN*

*Prof. Dr., Erciyes Üniv. İlahiyat Fak.

Öz

Tefsir, temelde Kur an metnini dili ve tarihi bağlamı açısından çözümlemeye yönelik olarak geliştirilmiş bir disiplindir. Müfessirlerin bu temel araştırma alanlarından birisine ağırlık vermiş olmaları veya fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi diğer disiplinlerdeki birikimlerini ve eğilimlerini tefsirde yansıtma çabaları, tefsirlerin rivayet, dirayet, lugavi, fıkhi, kelami, işari gibi sıfatlarla anılmalarına ve sınıflanmalarına neden olmaktadır. Bu adlandırmalar ise tefsirle her hangi bir şekilde ilgilenenlerin bu tefsir ürünlerinde, tefsirin değil de bu disiplinlere uygun yöntemler izlendikleri gibi bir kanaate götürebilmektedir. Bu eğilimlerin tefsirlerde izlenen yöntem ve kullanılan dil üzerinde ne denli etkili olduğunu bir sorunsal olarak ele almak, tefsirin yöntemini ve kendine has yazım dilini belirgin bir şekilde ortaya koymak bakımından gerekli olmaktadır.