Türkçe İbn Sinâ Literatürü -Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları-

Türkçe İbn Sinâ Literatürü -Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları-

Cilt/Sayı

2019 30. cilt – 1. sayı

Yazar

İzzet GÜLAÇARa

aFelsefe ve Din Bilimleri, İslâm Felsefesi AD, Muş Alparslan Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, Muş, TÜRKİYE

Öz

Bu çalışmada Türkiye’de İbn Sinâ hakkında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki çalışmaların tespiti yapılmıştır. Çalışmanın hazırlanması aşamasında takip edilen yöntem, tespit ve öneriler giriş bölümünde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

İbn Sinâ; yüksek lisans; doktora

Abstract

Studies in Turkey at the level of master and postgraduate programs about Avicenna are determined in this study. Methods and suggestions practiced during the study are presented in the introduction.

Keywords

Avicenna; master; phd


İbn Sinâ (ö. 428/1037), fikirleri ve eserleri ile İslâm düşüncesinin yanı sıra eserlerinin başta Latince olmak üzere birçok Batı diline tercüme edilmesiyle Batı düşüncesini de etkilemiş olan önemli bir İslâm filozofudur. Bu geniş etkisinden dolayı fikirleri ve eserleri hem İslâm dünyasında hem de Batı’da çok sayıda çalışmaya konu olmuştur.[1]

Biz de bu çalışmamızda Türkiye’de İbn Sinâ hakkında yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bibliyografik bir tarzda bir araya getirmeyi amaçladık. Çalışmaları kendi içerisinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları şeklinde kategorik bir tasnife tâbi tutarak alfabetik sıraya uygun bir şekilde dizilimini gerçekleştirdik. Tezlerin künyelerini verirken ilk harflerinin büyük yazılması dışında herhangi bir müdahalede bulunmadık. Bu durum konuya dair tarama yapan araştırmacıların ilgili kelimeyi olduğu gibi yazarak söz konusu çalışmaya ulaşmalarını sağlayacaktır.

Çalışmamızı hazırlarken Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu veri tabanlarından yararlandık.

Araştırmamıza konu olan İbn Sinâ hakkındaki çalışmalara baktığımız zaman şu tespitleri yapmamız mümkündür.

  1. İbn Sinâ araştırmaları sadece felsefe alanını kapsamamaktadır. Filozofa ilişkin çalışmalar Mûsikî, Kelâm, Din Eğitimi, Tefsir, Edebiyat, Tarih, Tıp Tarihi, Bilim Tarihi alanlarında da yapılmıştır.
  2. Araştırmalar İlahiyat Fakülteleri Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yoğun olarak başta İslâm Felsefesi Bilim Dalının yanı sıra Mantık ve Din Felsefesi Bilim Dalları ve Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümlerinde yapılmıştır.
  3. Çalışmaları tematik bir tasnife tâbi tuttuğumuzda İbn Sinâ’nın Metafizik, Mantık, Epistemoloji, Tabiiyyât, Ahlâk ve Siyaset, Tıp ilmine dair görüşleri bazen bir eser incelemesi, bazen kavram incelemesi ama daha çok problem merkezli olacak şekilde ele alınmıştır.
  4. İbn Sinâ araştırmaları sadece filozofun kendi düşünce evreni ve eserleri ile sınırlı kalmamıştır. Araştırmalar İbn Sinâ’nın Felâsifeden, Mütekellimundan başka bir isimle karşılaştırılması şeklinde olabildiği gibi Batı felsefesinden de bazı isimler ile karşılaştırılarak yapılmıştır. Bu durum İbn Sinâ’nın etkisinin gösterilmesi ve düşünce tarihindeki yerinin tespiti açısından önem arzetmektedir.
  5. İbn Sinâ araştırmaları Filozofun daha çok Metafizik, Epistemoloji gibi alanlardaki görüşlerinin tespitine yönelik iken, örneğin Fizik, Ahlâk alanına ilişkin çalışmaların aynı yoğunluk da olduğunu söyleyemeyiz.
  6. İbn Sinâyla ilgili diğer bir araştırma alanı sayıları az da olsa Filozofun eserlerinin tahkik, tercüme ve neşridir. Bu çalışmalar filozofun bilinen eserlerinin dışında diğer eserlerinin de istifadeye sunulmasıyla düşüncesindeki bütünlüğü görmemizi sağlamaktadır.
  7. İbn Sinâ’ya yönelik çalışmalar, Türkçe dışında az sayıda da olsa İngilizce ve Fransızca dillerinde de yapılmıştır.
  8. Söz konusu araştırmaların bazıları aynı adla veya muhtevaya uygun yeni bir isimle kitap olarak yayınlanmıştır.
  9. Tespit edilen tezler konularına göre grafik şeklinde tasnif edilmiştir.

    YÜKSEK LİSANS

Acı, Ahmet. Fârâbî ve İbn Sinâ’nın Astroloji Reddiyeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şenol Korkut, 2017, 147 s.,Yüksek Lisans.

Aksu, İbrahim, İbn Sina Felsefesinde Mizâc Kavramı ve Nefs İle Olan İlişkisi, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Muhittin Macit, 2012, 136 s., Yüksek Lisans.

Akşit, Mirpenç. İbn Sina ve Kierkegard’ın Ölüm Anlayışının Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Eyüp Bekiryazıcı, 2013, 119 s., Yüksek Lisans.

Aktaş, Hale. İbn-i Sina’da Müzik Anlayışı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzikoloji Anabilim Dalı, Genel Müzikoloji Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Solmaz Gülper Refiğ, 2009, 123 s., Yüksek Lisans.

Altınışık, Osman. İbn Sina Felsefesinde Zaman Meselesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Kemal Sözen, 2007, 82 s., Yüksek Lisans.

Altıntaş, Hatice. İbn Sina’da Ruh-Beden Problemi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Cengiz Çakmak, 2004, 170 s., Yüksek Lisans.

Arıcı, Müstakim. İbn Sinâ’nın Öğrencisi Behmenyâr b. Merzuban ve Felsefesi, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. H. Bekir Karlığa, 2005, 144 s., Yüksek Lisans.

Arslan, Hilal. İbn-i Sinâ ve Mevlânâ’nın Aşk Felsefelerinin Karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cevdet Kılıç, 2006, 120 s., Yüksek Lisans.

Aydın, Fatih. İbn Sinâ’nın Rûh ile İlgili Kasidesi ve Yorumları, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. H. Bekir Karlığa, 2006, 92 s., Yüksek Lisans.

Aydın, Mehmet. Fârâbi ve İbn Sinâ’da Aksiyon Teorisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, 1996, 92 s., Yüksek Lisans.

Bakır, İrfan. İbn Sinâ Felsefesinde Zaman Kavramı, Yalova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Coşkun, 2016, 74 s., Yüksek Lisans

Baran, Melisa. Farabi ve İbn Sina’da Metafizik Terimi ve Mahiyeti,  Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. İbrahim Maraş, 2013, 93 s., Yüksek Lisans.

Büyükada, Samet. İbn Sina’da Şartlı Kıyaslar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü, Felsefe Anabilim Dalıl, Felsefe Bilim Dalı, 2015, 115 s., Yüksek Lisans.

Camuzcuoğlu, Gökçen. Fârâbi, İbni Sina, Maturidi, Mutezile’ye Göre İnsan Hürriyeti, Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Hasan Şahin, 1991, 86 s., Yüksek Lisans.

Cevahir, İdris. Âlemin Ezeliliği Meselesinin İbn Sina ve Öncesindeki Kaynakları, Marmara Ünivcrsitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Muhittin Macit, 2010, 100 s., Yüksek Lisans.

Coşkun, Halis. İbn-i Sina’da Kötülük Problemi (Kitabu-n Necat Eseri Esas Alınarak), Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hasan Şahin, 1998, 75 s., Yüksek Lisans.

Çapku, Ahmet. Risâletü’l-kazâ ve’l-kader ve İbn Sinâ’da Kaza-Kader, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı, 2001, 47 s., Yüksek Lisans.

Çelebi, Fırat. Origenes ve İbn Sina’da Kötülük Problemi, Akdeniz Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Danışman: Kemal Sözen, 2018, 107 s., Yüksek Lisans.

Çelik, Yunus. İbni Sina’da Akıl-Aşk İlişkisi, Harran Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sami Şekeroğlu, 2016, 91 s., Yüksek Lisans

Çıtır, İlhami. Fârâbî ve İbn Sinâ’da İlimler Sınıflandırması, Cumhuriyet Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, 2007, 88 s., Yüksek Lisans.

Çolak, Fatma Ülkü, İbn Sina Felsefesinde Soyutlanma Durumu, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Mantık Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ömer Türker, 2003, 134 s., Yüksek Lisans.

Demirci, Mehmet Fatih. İbn Sinâ’nın el-Mûcez fi’l-Mantık Risâlesi Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Mantık Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Ali Durusoy, 2003, 54 s.,Yüksek Lisans.

Demirel, Özgür. İbn Sinâ’da Vahiy, Gazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi), Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şaban Haklı, 2007, 58 s., Yüksek Lisans. 

Demirkaynak, Ayşe. İbn Sinâ’nın Poetika’sı Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. İlhan Kutluer, 2001, 119 s., Yüksek Lisans.

Dizman, Esra. Meşşâi Sistemde Aşk’ın Tecellîsi (Fârâbî ve İbn Sinâ Modeli), Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, 2009, 144 s., Yüksek Lisans.

Doğan (Canpolat), Gülten. İbn Sinâ ve İbn Rüşd Felsefesinde Allah’ın Sıfatlarının Karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cevdet Kılıç, 2006., 89 s., Yüksek Lisans.

Doğan, İlhami. İbni Sinâ’nın Doğa Felsefesi, Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hasan Şahin, 2005, 282 s., Yüksek Lisans.

Doğan, Mutlu. İbn Sina’nın Ahlak Risaleleri ve Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, 2009, 147 s., Yüksek Lisans.

Dönmez, Ayşe Betül. İbn Sinâ Felsefesinde Hareket Kavramı, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı (Danışman: Doç. Dr. Muhittin Macit), 2009, 108 s., Yüksek Lisans.

Ergin, Hacer. İbn Sina’da Kesin Bilgi ve Kesin Bilginin Unsurları; 28 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir, 2017, 92 s., Yüksek Lisans.

Ergin, Mübeccel. İbn Sinâ’da Nefs ve Onun Bedenden Ayrıldıktan Sonraki Durumu, Selçuk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Şahin Filiz, 2002, 93 s., Yüksek Lisans.

Eshenkulova, Kishimjan, İbn Sinâ Felsefesinde Madde ve Sûret, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. H. Bekir Karlığa, 2001, 67 s., Yüksek Lisans.

Eşlik, Ali. İbn Sinâ’da Hikmetü’l-Meşrikıyye Kavramı, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Muhittin Macit, 2008, 143 s., Yüksek Lisans.

Göğsu, Emine. İbn-i Sinâ Felsefesinde Aşk, Cumhuriyet Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, 2009, 110 s., Yüksek Lisans.

Göksu, Mehmet. İslâm Filozoflarının Tıp Bilimine Katkıları (İbn Sinâ Örneği), Fırat Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cevdet Kılıç, 2008, 92 s., Yüksek Lisans.

Güler, Aliye. Fârâbî, İbn Sinâ ve Gazzâlî Mantığında Dilbilim Kavramları, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ali Durusoy, 2015, 210 s.,Yüksek Lisans.

Gülhan, Adem. İbn Sina’ya Göre Nefsin Hareket Ettirici Yetileri, Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, 2010,  60 s., Yüksek Lisans.

Günaydın, Muhammet. İbn Sina’nın Hayatı ve Eserleri, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, (Danışman: Doç. Dr. H. Bekir Karlığa, 1993, 79 s., Yüksek Lisans.

Gürkan, Berrin. İbn Sinâ Felsefesinde İrâde, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Kasım Turhan, 2006, 124 s., Yüksek Lisans

Gürsoy, Adnan. İbn Sinâ’nın Gayeci Anlayışı, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, 2003, 108 s., Yüksek Lisans.

Gürtekin, Esin. Tire Necip Paşa Kütüphanasi`nde Bulunan İbn-i Sina`ya Ait Kitab-üş Şifa ve İbn-i Kasım`a Ait Ravzul Ahyar İsimli Yazmalardaki Tezhiplerin Türk Sanatı Tarihi Açısından İncelenmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Bekir Deniz, 2001, 350 s., Yüksek Lisans.

Hatipoğlu, Murat. İbn Sina’nın Ahlâk Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Hanifi Özcan, 1995, 67 s., Yüksek Lisans.

İbrahim, Öztürk. Türk tarihinde İbn-i Sinâ Destânları ve Derviş Hasan Medhî’nin Dâstân-ı Ebû Ali Sinâ ve Ebu’l-Hâris Adlı Eserinin Transkripsiyon ve Tahlili,  Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammed İbrahim Yıldırım, 2013, 178 s., Yüksek Lisans.

Kala, Muhammet Enes. Aristoteles, İbn Sina ve Ravaisson’da Alışkanlık-Ahlak İlişkisinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, 2009, 93 s., Yüksek Lisans.

Kaya, Mehmet Cüneyt. İbn Sinâ Felsefesinde Âlemin Mükemmelliği Düşüncesi, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. H. Bekir Karlığa, 2002, 142 s., Yüksek Lisans.

Kaya, Talha. Platon ve İbni Sina’da Tanrı Evren İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Mevlüt Albayrak, 2006, 72 s., Yüksek Lisans.

Keskin, Nihat. İbn Sinâ’nın Ahlâk Anlayışı, Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Aydın, 1990, 54 s., Yüksek Lisans.

Kılıç, Muhammet Fatih. İbn Sinâ’da Hudûs Kavramı, İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Ömer Mahir Alper, 2008, 91 s., Yüksek Lisans.

Kızılaslan, İshak. İbn-i Sinâ’nın “er-Risâle fi’l-Hudûd” İsimli Eseri, Türü İçindeki Yeri ve Önemi, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, 2005, 104 s., Yüksek Lisans.

Koca, Hasan Basri. İbn Sina’da İnayet, Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Aydın, 1998, 37 s., Yüksek Lisans

Kocakaplan, Nursema. İbn Sina Mantığında Kıyasın Öncülleri, Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hidayet Peker, 2014, 94 s., Yüksek Lisans

Koç, Mehmet Emin. İbn Sina’nın el-Mübahasat’ı, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. H. Bekir Karlığa, 1993, 148 s., Yüksek Lisans.

Kolukırık, Kubilay. İbn-i Sina’da Müzik Düşüncesi (Kitâbüş-Şifâ Adlı Eseri Esas Alınarak), Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Cihan, 1999, 57 s., Yüksek Lisans.

Köksal, Hüseyin. İbn Sinâ’da Aşk Kavramı, Gazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi), Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ferit Uslu, 2007, 71 s., Yüksek Lisans

Köşüş, Taner. İbn-i Sina’nın Tıp Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Esin Kahya, 2002, 289 s., Yüksek Lisans.

Kul, Aynur. İbn Sinâ’da Ruh-Beden İlişkisi ve Ruhun Ölümsüzlüğü Problemi, Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hidayet Peker, 2011, 90 s.,Yüksek Lisans.

Kurşunoğlu, Fatma Nuriye. İbn Sinâ’da Meâd, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İlhan Kutluer, 2006. 108 s., Yüksek Lisans

Kuşpınar, Bilal, Ibn Sina’s Theory of Logic, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç,  1987, 91 s., Yüksek Lisans.

Mustafa Kaya. İbn Sina’nın Metafizik Kuramı, Danışman: Yrd. Doç. Hülya Yaldır, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, 81 s., Yüksek Lisans.

Mustafayev, Nazim. İbni Sina’da Kötülük Problemi, Selçuk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hüsamettin Erdem, 2011, 120 s., Yüksek Lisans.

Navruz, Ahmet. İbn Sina’da Tenasühün Reddi, Ankara Üniverstiesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Gürbüz Deniz, 2018, 100 s., Yüksek Lisans.

Okumuş, Bünyamin. İbn-i Sina’nın Mebde ve Mead Kitabının Tahkik ve Tanıtımı, Ankara Üniversitesi, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Atay, 1995, 183 s.,Yüksek Lisans

Onay, Hamdi. İslâm Filozoflarında Felsefi Terimlerin Tercümesi ve Değerlendirilmesi (Kindi, Harezmi, İbni Sina ve Gazali), Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Hasan Şahin, 1991, 96 s., Yüksek Lisans.

Özalp, Hasan. Fârâbî ve İbn Sinâ Düşüncesinde Meâd, Cumhuriyet Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıgüzel, 2006, 129 s., Yüksek Lisans

Özcan, Ahmet. İbn Sina’nın el-Hikmetu’l-Meşrikiyye Adlı Eseri ve Tabiat Felsefesi, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. H. Bekir Karlığa, 1993, 219 s., Yüksek Lisans

Özdemir, İlyas. İbn Sinâ ve Wittgenstein’da Dil-Gerçeklik ve Mantık İlişkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Mantık Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Subhi Erdem, 2008, 111 s., Yüksek Lisans.

Özel, Ahmet Murat. İbn Rüşd’ün Varlık ve Bilgi Problemleri Açısından İbn Sinâ’ya Yönelttiği Eleştiriler, Selçuk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Şahin Filiz, 2001, 33 s., Yüksek Lisans

Özkılıç, İbrahim. İbn Sina ve el-Urcuze fi’l-Mantık, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Durusoy, 1998, 48 s., Yüksek Lisans.

Özyürür, Bestami. İmam-ı Gazali ve İbn Sina’ya Göre Âlemin Kıdemi Meselesi, Erciyes Üniversitesi, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Güzel, 1994, 110 s., Yüksek Lisans

Palaoğlu, Cahide. Fârâbî, İbn Sinâ ve İbn Rüşd’e Göre Nefsin Güçleri ve Ahlâk İlişkisi, Yalova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Coşkun, 2017, 62 s., Yüksek Lisans.

Pattabanoğlu, Fatma Zehra. İbn Sina’da Nübüvvet Problemi, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. H. Bekir Karlığa, 1999, 79 s., Yüksek Lisans

Peker, Hidayet. İbn-i Sina’da Tanrı-Kainat İlişkisi, Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Aydın, 1992, 48 s., Yüksek Lisans

Recep, Güder. Eflatun’la İbn Sina’nın Ruh Görüşlerinin Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Danışman: Doç. Dr. Mahmut Kaya, 1989, 90 s., Yüksek Lisans.

Sağlık, Haci. İbn Sina’nın Nübüvvet, Vahiy ve Mucize Anlayışı, Fırat Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. İsmail Erdoğan, 2011, 75 s.,Yüksek Lisans.

Sarıdoğan, Özcan. İbn Sinâ’da Ölümsüzlük Düşüncesi, Gazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi), Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şaban Haklı, 2007, 98 s., Yüksek Lisans.

Sevindik, Abdürezzak. İbn Sina’da Kuvve-Fiil Kavramı, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Muhittin Macit, 2011, 118 s., Yüksek Lisans.

Şahinoğlu, Şeyma. İbn Sinâ’da Ahlak Sorunu, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun Anay, 2009, 99 s., Yüksek Lisans.

Şavklıyıldız, Ayşe. İbn Sina Mantığında Şartlı Kıyaslar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Mantık Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Hülya Altunya, 2016, 112 s., Yüksek Lisans

Şimşek, Oya. İbn Rüşd’ün İbn Sina’yı Eleştirisi, Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, 2007, 141 s., Yüksek Lisans

Taban, Aişe. Mustafa Namık Çankı’nın Büyük Felsefe Lügatı’nda Klasik İslâm Felsefesiyle İrtibat Tarzı, İbn Sinâ Örneği, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İlhan Kutluer, 2013, 167 s., Yüksek Lisans.

Takcı, Harun. İbn Sinâ’nın el-Muhtasaru’l-Evsat fi’l-Mantık Adlı Risalesi Üzerine Bir İnceleme, Sakarya Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. İbrahim Çapak, 2009, 308 s., Yüksek Lisans.

Taş, Oktay. İbni Sinâ’nın Ahlâk Felsefesinde Mutluluk, , Selçuk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail Taş, 2006, 80 s., Yüksek Lisans

Taşçi, Emine. Osmanlı Düşüncesinde İbn Sinâ Şarihlerinden Hadimî ve İhlâs Suresi Haşiyesi, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. İbrahim Maraş, 2011, 266 s., Yüksek Lisans.

Tatlı, Emine. Fârâbî ve İbn Sinâ’da Peygamberlik Anlayışı, Çukurova Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tuna Tunagöz, 2017, 100 s., Yüksek Lisans.

Tellioğlu, Esra. İbn Sinâ’da Bir, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Muhittin Macit, 2012, 81 s., Yüksek Lisans.

Tepe, Rebuh. İbn Sina Mantığında Tümevarım, Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Ahmet Kamil Cihan, 2009,  63 s., Yüksek Lisans.

Toksöz, Hatice. İbn Sinâ’ya Göre Tanrı’nın Bilgisi Meselesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Kemal Sözen, 2004, 90 s., Yüksek Lisans.

Turğay, Fatma. İbn Sinâ’nın Sembolik Hikâyelerinde Ahlâk Felsefesi, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İlhan Kutluer, 2006., 258 s., Yüksek Lisans

Ünal, Serkan. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili İsimli Tefsirinde Tenkit Ettiği İlim Adamları İbn Sinâ ve Muhammed Abduh Örneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ali Bulut, 2017, 92 s., Yüksek Lisans.

Yazoğlu, Ruhattin. İbn-i Sina, Gazali ve David Hume’da Mukayeseli Olarak İlliyet Meselesi, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vahdettin Başcı, 1992, 71 s., Yüksek Lisans.

Yenen, Halide. İbn Sinâ’da İlimler Tasnifi,  Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, 2001, 117 s., Yüksek Lisans.

Yeşil, Mehmet Ali. Fârâbî ve İbn Sinâ’da Sudûr Nazariyesi, Selçuk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Şahin Filiz, 2005, 113 s., Yüksek Lisans

Yıldız, Mustafa. İbn-i Sinâ ve Gazâlî’nin Akıl Öğretilerinde Kutsal Akıl (el-Aklü’l-Kudsî), Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hasan Şahin, 2001, 217 s.,Yüksek Lisans.

Yılmaz, Adem. İbn-i Sina’nın Varlık Anlayışı, Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Aydın, 1992, 120 s.,Yüksek Lisans

Yılmaz, Merve Nur. İbn Sinâ’da Felsefesinde Bilginin Kategorisi, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Ömer Türker, 2015, 155 s., Yüksek Lisans

Yurtoğlu, Bilal. İbn-i Sina’da Göz ve Göz Hastalıkları, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Esin Kahya, 2000, 244 s., Yüksek Lisans.

Yüce, Azime. İbn Teymiyye’nin İbn Sinâ Bağlamında Felsefe-Metafizik Eleştirisi,. Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, 2003, 115 s.,Yüksek Lisans

Yünügül, Suzan. İhvân-ı Safâ ve İbn Sinâ’da Aşk-Güzellik İlişkisi, Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Ahmet Kamil Cihan, 2007, 61 s., Yüksek Lisans

Gemuhluoğlu, Yılmaz Zeynep. İbn Sina Felsefesinde Aşk Kavramı, Danışman: Doç.dr. İlhan Kutluer, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, 1998, 119 s., Yüksek Lisans.

    DOKTORA

Acıduman, Ahmet. İbn-i Sina, Ebu’l-Kasım ez-Zehravi, Şerefeddin Sabuncuığlu ve Tokatlı Mustafa Efendi’nin Eserleri Işığında 11. ve 18. Yüzyıllar Arasında Nöroşirürji, Danışman: Prof. Dr. Berna Arda, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, 2005, 316 s., Doktora.

Alper, Ömer Mahir. Kindi, Fârâbi ve İbn Sinâ’da Akıl-Vahiy, Felsefe-Din İlişkisi,. Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. H. Bekir Karlığa, 1998, 248 s.,Doktora.

Altaş, Eşref. Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sinâ Yorumu ve Eleştirisi, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İlhan Kutluer, 2009, 374 s., Doktora.

Ata, Ulvi. İbn Sinâ’da Peygamberlik, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, 2006, 206 s., Doktora.

Aydın, Mehmet. Fârâbî-İbn Sinâ Sistemi Işığında İbn Meymûn’un Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Osman Bilen, 2003. 317 y. ; 28 cm, Doktora.

Az, Mehmet Ata. İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği: İbn Sinâ ve Thomas Aquinas Örneği, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Recep Kılıç, 2013, 421 s.,Doktora.

Baga, Mehmet Sami. İbn Sînâ Sonrası İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-’Ayn ve Şerhleri Çerçevesinde, İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ömer Mahir Alper, 2018, 295 s., Doktora.

Bolay, M. Naci. Fârâbi ve İbn Sina’da Kavram Anlayışı, Atatürk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Mantık Bilim Dalı, Danışman: Tespit edilemedi, 1976, 141 s.,Doktora.

Cihan, Ahmet Kamil.  İbn Sina ve Gazzali’de Bilgi Problemi, Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hasan Şahin, 1995, 251 s., Doktora.

Coşkun, Abdulkadir. İbn Sinâ’da Retorik, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ali Durusoy, 2010, 236 s., Doktora.

Çapku, Ahmet. İbn Sinâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd’de Eskatoloji, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. H. Bekir Karlığa, 2007, 438 s., Doktora.

Çiçekdağı, Caner. Aristoteles, İbn Sina ve Thomas Aquinas’ın “Peri Hermeneias”ları (“Yorum Üzerine”leri): Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Danışman: Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı, 2015, 433 s., Doktora.

Küçükali, Adnan. İbn Meymun’un Varlık ve Düşünce Öğretisi (Fârâbi ve İbn Sina ile Karşılaştırmalı Olarak), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Abdulkuddüs Bingöl, 2005, 203 s., Doktora.

Daşdemir, Yusuf. İbn Sina Mantığında Modalite, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hüsamettin Erdem, 2016, 221 s., Doktora.

Demirci, Mehmet Fatih. İbn Sinâ Felsefesinde Küllîler Meselesi, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İsmail Kara, 2012, 198 s., Doktora.

Demirkol, Murat. Nasiruddin Tusî’nin İbn Sinacılığı, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar, 2007, 234 s., Doktora.

Dodurgalı, Abdurrahman. İbn Sina Felsefesinde Eğitim, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Bayraktar Bayraklı, 1991, 204 s., Doktora.  

Durusoy, Ali. İbn Sina Felsefesinde Nefs, Akıl ve Ruh, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mustafa Tahralı, 1992, 175 s., Doktora.

Ebrahimzadeh, Ali. İbni Sina’da Sıddîkîn Kanıtı: Din Felsefesi Açısından Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Recep Kılıç, 2012, 212 s., Doktora.

Erdoğan, Ömer Faruk. Felsefe-Kelam Tartışmalarında Metin Tutarlılığı (İbn Sina-Gazzali Örneği), Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Gürbüz Deniz, 2014, 303 s., Doktora.

Güney, Ahmet Faruk. İbn Sina’dan Elmalılı’ya İhlâs Sûresi Felsefî Tefsir Geleneği -Bir Varlık İdrakinin Zemini Olarak İhlâs Sûresi Tefsiri-, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş, 2008, 353 s., Doktora.

Gürsoy, Adnan. İbn Sina’nın Sezgi Teorisi, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Gürbüz Deniz, 2015, 251 s., Doktora.

Kaya, Hacı. İbn Sinâ’da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İlhan Kutluer, 2013, 408 s., Doktora.

Kaya, Veysel. Felsefî Kelâm Çerçevesinde İbn Sinâ’nın Kelâma Etkisi, Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2013, 170 s., Doktora.

Kılıç, Muhammet Fatih. İbn-i Sîna’nın Sebeplik Teorisi, İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ömer Mahir Alper, 2013, 248 s., Doktora.

Kuşpınar, Bilâl. İbn Sinâ’da Bilgi Teorisi, Selçuk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç, 1991, 173 s., Doktora.

Ovacık, Zübeyir. İbni Sinâ ve Gazzâlî’de Vahiy Anlayışı, Selçuk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hüsamettin Erdem, 2010, 210 s., Doktora.

Özdemir, Muhammet. Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife Adlı Eserinde “Üç Mesele”nin Ele Alınışı ve İbn Sinâ’nın Görüşleriyle Mukayesesi, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İlhan Kutluer, 2012, 387 s., Doktora.

Özden, Hacı Ömer. İbn-i Sina Metafiziği ile Descartes Metafiziğinin Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Naci Bolay, 1991, 212 s., Doktora.

Özel, Aytekin. İbn Sinâ’nın Birleşmeli Kıyas Teorisi ve Sembolik Yorumu, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Mantık Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Tahir Yaren, 2009, 251 s., Doktora.

Peker, Hidayet. İbn Sina’nın Bilgi Anlayışı, Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Aydın, 1999, 127 s.,Doktora.

Süveren, Kenan. İbni Sina (980-1037)’nin Akrabadin Eseri ile Şerefeddin Sabuncuoğlu (1385-1468)’nun Akrabadin Eserinin Tıp ve Bilim Tarihi Açısından Karşılaştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İlter Uzel, GATA, 1991, 184 s., Doktora.

Şahiner, Muharrem. İbn Sinâ’da Yetkinlik, İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ömer Mahir Alper, 2014, 240 s., Doktora.

Şaman, E. Burak. La Certitude De La Connaissance Du Point De Vue De La Distinction De L’âme Et Du Corps Chez Avicenne et Descartes / Ruh ve Beden Ayrımı Açısından İbn Sina ve Descartes’ta Bilginin Kesinliği, Danışman: Doç. Dr. Aliye Kovanlıkaya, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 2015, 185 s., Doktora.

Şenocak, Ebru. İbn Sinâ Hikayeleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. Esma Şimşek, 2005, 580 s., Doktora.

Takcı, Harun. İbn Sînâ’da Kategoriler ve Kaynakları, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, Danışman: Ali Durusoy, 2018, 197 s., Doktora.

Taş, Enes. Fârâbî ve İbn Sinâ’da Bireyleşme İlkesi Bağlamında Nefis Beden İlişkisi, Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, 2017, 204 y. Doktora

Taşkent, Ayşe. Fârâbî, İbn Sinâ ve İbn Rüşd’de Estetik, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İlhan Kutluer, 2009, 344 s., Doktora.

Tiryaki, Mehmet Zahit. İbn. Sinâ Felsefesinde Mütehayyile / Müfekkire ve Vehim, Marmara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı, 2015, 558 s., Doktora.

Toksöz, Hatice. İbn Sinâ Felsefesinin Teleolojik Boyutları, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İlhan Kutluer, 2010, 321 s., Doktora.

Turabi, Ahmet Hakkı. İbn Sinâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ’sında Mûsikî, Marmara Üniversitesi, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk Din Musikisi Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan, 2002, 278 s., Doktora.

Üçer, İbrahim Halil. İbn Sina Felsefesinde Suret Anlayışı, Sakarya Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Atilla Arkan, 2014, 391 s., Doktora.

Yıldırım (Taşçı), Emine. Klasik Felsefede ve İslam Felsefesinde İnâyet: İbn Sinâ Örneği, Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İbrahim Maraş, 2017, 336 s., Doktora.

Yıldırım, Ömer Ali. Şehristânî’nin İbn Sinâ Eleştirisi, İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Ömer Mahir Alper, 2012, 318 s.,
Doktora.

    SONUÇ

Biz bu çalışmamızda, Türkiye’de İbn Sinâ hakkında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki akademik çalışmaların tespitini yapmaya çalıştık. 1976-2018 yılları arasında Türkiye’deki İbn Sinâ çalışmalarını içeren bu bibliyografik çalışma ve çalışmanın sonunda verilen istatistiksel yorum, yapılacak olan İbn Sinâ çalışmaları için yönlendirici olmakla birlikte İbn Sinâ araştırmalarının dağılımını ve seyrini göstermesi açısından da araştırmacılara önemli bir fikir verecektir.


KAYNAKÇA

[1] İbn Sinâ hakkındaki literatür için bkz. Tahsin Görgün, “İbn Sinâ (Literatür)” TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1999, c. 20, ss. 353-358; Ayrıca Türkiye’de İslâm Felsefesi alanında yıllara dağılımı yapılarak son on yılda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi için bkz. Fehrullah Terkan, “İslâm Felsefesi Araştırma Konularında Öncelikler,” Türkiye’de İslam Felsefesi Araştırmalarının Seyri, ed. M. Nurullah Turan, İrfan Karadeniz, Enver Şahin,  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yay., Ankara 2016, ss. 97-118.